آسیب شناسی نقاشی دیواری درفرآیند مرمت از حیث اصالت و هویت در کاخ چهلستون و عالی قاپوی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنردانشگاه شاهد،شهرتهران ، استان تهران

2 کارشناسی ارشد نقاشی دانشکده هنردانشگاه شاهد،شهرتهران ، استان تهران ،(

چکیده

یکی از میراث های ماندگار هر ملتی آثار نقاشی دیواری می باشد که در کشور ما نیز تعدادی از این آثار وجود دارد. عهده دار حفاظت از این آثار مردمان و دولت ها می باشد. در بعضی از دوره ها این وظیفه مورد غفلت قرار گرفته و باعث آسیب و از بین رفتن اصالت آن ها و در مواقعی سبب نابودی این آثار شده است. این مقاله که هدف آن بررسی آسیب ها به نقاشی های دیواری دوره صفوی در شهر اصفهان، از دیدگاه نقاشی و هنرهای تجسمی می باشد، به دنبال پاسخ به اینکه اولاً، چه عوامل باعث بیشترین آسیب به اصالت این آثار شده است؟ و دوم اینکه آثار کدام یک از این دو کاخ بیشترین آسیب را دیده است؟
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مقایسه تطبیقی و مشاهده میدانی و مصاحبه با اساتید و مرمتگران، به موضوع مرمت و اصالت  نقاشی های دیواری در دو کاخ چهلستون و عالی قاپو پرداخته است. یافته های محقق در این پژوهش نشان می دهد که، هرچند عواملی انسانی وحتی سیاسی دوره های بعداز صفویه در روند آسیب تأثیر گذار بوده و هرچند مرمت های انجام گرفته با روش های متفاوت و با نیت ترمیم و حفاظت بوده، اما مرمت های غیر اصولی، در آسیب به این نگاره های بیشتر موثر بوده است. هم چنین، در نمونه ها بررسی شده در این دو کاخ، اصالت نقاشی در کاخ چهلستون بیشتر مورد تهدید قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology mural restoration process in terms of originality and identity in Isfahan Ali Qapu Palace and Chehel

نویسندگان [English]

  • Habibollah Sadeghi 1
  • Shahriar Allhyari Charmahin 2
1 Assistant Professor, Faculty of Art, Shahed University, Tehran,Iran
2 M.A.in Illustration, Faculty of Art, Shahed University, Tehran,Iran
چکیده [English]

One of the lasting legacies of the mural is the work of every nation in our country there are also a number of these works. Responsible for protection of these works is the people and the government. This article aims to examine the graffiti damage to the Safavid period in Isfahan In terms of painting and visual arts, is looking for agents that cause the most harm to "the authenticity of the painting" The course is in the House. . This descriptive study and through comparative analysis and field observations and interviews with teachers and destroyed, the issue of restoration and originality of graffiti in Qapu Palace and Chehel paid. The authors in this study show that However, human factors, political and even Safavid period after the injury affected And while the repair was carried out with different methods and with the intention of healing and protection , But the restoration of non-normative, has been effective in further damage to the image. Also, in the samples in the House, the authenticity of the paintings in the palace of Chehel more have been threatened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mural
  • restoration
  • Chehel sotoon
  • Alighapoo
آقاجانی اصفهانی، حسین، جوانی، اصغر 1386. دیوار نگاری عصرصفوی در اصفهان. تهران: فرهنگستان هنر.
آقاجانی اصفهانی، حسین. ۱۳۵۹. «تعمیرات نقاشی»، مجله اثر، شماره 1.
اصلانی، حسام. ۱۳۷۵. فرآیندهای تخریبی صوت در آثار تاریخی-فرهنگی. دانشکده پردیس اصفهان.
افسر، کرامت الله، موسوی، سید احمد. 1355. پاسداری از آثار باستان در عصر پهلوی. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران.
برندی،چزاره. 1386. نظریه های مرمت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نیک بین، سارا، فربود، فریناز، کتاب ماه هنر، اسفند 1389،شماره 150، بررسی مجالس نقاشی کاخ چهلستون در بستر هنر صفوی.
پاکباز، روئین، 1378. دایرةالمعارف هنر( نقاشی، پیکره‌سازی و هنر گرافیک). تهران: فرهنگ معاصر.
فرهمند، حمید، انصاری، مجتبی. ۱۳۸۵. «سخنی درباره توسعه واژگان تخصصی در حوزه دانش محافظت از آثار فرهنگی: برداشت ها و تعابیر متفاوت»، نشریه مرمت و پژوهش، شماره1.
کلینی، فرحناز. ۱۳۸۶. «زیبایی شناسی در مرمت»، مجله مرمت و پژوهش، شماره3.
مرزبان، پرویز، معروف، حبیت. 1371. فرهنگ مصور هنرهای تجسمی. تهران: سروش.
وطن‌پرست، سید عبدالرسول، بهشتی، سید  محمد، نیری، پرستو. ۱۳۹۲. «سیری در مبانی بازسازی آثار نقاشی های دیواری در ایران»،  باغ نظر، شماره 27.
یوکیلهتو، یوکا. 1386. تاریخ حفاظت معماری. ترجمۀ محمدحسن طالبیان و خشایار بهاری. تهران: انتشارات روزنه.
 Baldini, Umberto, and Ornella Casazza. 1982. The Crucifix by Cimabue. Issues in the Conservation of Paintings. Edited by David Bomford, and Mark Leonard. 2004. Los Angeles: Getty Conservation Institute: 396-406.
Caple, Chris. 2000. Conservation Skills: judgement, method and decision making. London: Routledge.
Grette Poulsson, Tina. 2008. Retouching of Art on Paper. London: Archetype.144-161
Mora, Paolo., Laure Mora, and Paul Philippot. "Conservation of Wall Paintings".   London: Butterworth.ICCROM ,1984.:pp:327-368
Mora, Paolo., Laure Mora, and Paul Philippot. 1983. Conservation of Wall Paintings. London: Butterworth.pp:377-424
Philippot, Paul. 1972. Historic Preservation: Philosophy, Criteria, Guidelines, II. Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage. Edited by Nicholas Stanly Price., M.Kirby Talley  J.R, and Alessandra Melucco Vaccaro. 1996. Los Angeles: Getty Conservation Institute: 358-363.
Ruhemann, Helmut. 1968. The Cleaning of Paintings. London: Faber and Faber.
 Wilmot, Robert. 2007. Examining “authenticity” in two contemporary conservation project in Scotland: Charles Rennie Mackintosh’s Dysartkirk murals and Daniel Cottier’s painted decorative scheme at Cottier’s Theatre, Glasgow. Art, Conservation and Authenticities: Material, Concept, Context. Edited by Erma Hermens and Tina Fiske. 2009. London: Archetype Publications: 95-105.
Xarrie, Mireia. 2005. Glossary of Conservation I. Barcelona: BALAAM