کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
خوانش بینامتنی سنت‌های فرهنگ عامه در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا با تاکید بر نگاره «اندرز پدر به فرزند درباره عشق»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22070/negareh.2023.17669.3218

ابوالقاسم دادور؛ زهره طاهر


خوانش و تحلیل عناصر قالی داستان مجلس زلیخا و یوسف براساس نظریه ترامتنیت ژنت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22070/negareh.2023.18002.3255

محمد افروغ


تحلیل بینامتنی متن و نگاره‌های نسخه خطی 996ه. ق دیوان جیبی اکبرشاه

دوره 14، شماره 51، مهر 1398، صفحه 5-21

10.22070/negareh.2019.3291.1905

نیلوفر مایلی برجلویی؛ جواد علیمحمدی اردکانی