نویسنده = سیدرسول موسوی حاجی
بررسی محتوایی و شکلی کتیبه‌های منظوم فارسی در سفالینه‌های دوران تیموری و صفوی

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 18-37

10.22070/negareh.2015.258

سید رسول موسوی حاجی؛ مرتضی عطایی؛ مریم عسگری وشاره


ساختار صوری نقوش طبیعی در سوزن‌دوزی زنان بلوچ (با تأکید بر نمونه‌های شهرستان سراوان)

دوره 8، شماره 27، آذر 1392، صفحه 61-73

مرضیه قاسمی؛ سکینه‌خاتون محمودی؛ سیدرسول موسوی حاجی


سفال منقوش گلابه ای (انواع، گستردگی، تاریخگذاری)

دوره 7، شماره 23، مهر 1391، صفحه 71-88

مرتضی عطایی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ راحله کولابادی