نویسنده = �������� ������������ ��������
ویژگی‌های بصری و تحلیل مفاهیم نقوش ماهی روی سفال‌های قبل از اسلام در ایران

دوره 15، شماره 55، مهر 1399، صفحه 121-137

10.22070/negareh.2020.3018

فرزانه حیدری نژاد؛ زهرا حسین آبادی؛ حمید رضا آویشی