اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر شیرازی

پژوهش هنر- هنرهای تجسمی دانشیار دانشکده هنر شاهد

a_shirazi41yahoo.com


مدیر مسئدول نشریه علمی نگره

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

ایمیل: a_shirazi41@yahoo.com

سردبیر

دکتر محمد خزایی

هنرهای تجسمی_ هنرهای اسلامی _ گرافیک استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

khazaiemmodares.ac.ir

دبیر اجرایی

حسین تقی پور

مدیر اجرایی

h.t.h.v.1346gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حبیب الله آیت اللهی

هنرهای تجسمی دانشیار دانشکده هنر شاهد

habibbyahoo.fr

دکتر محمد خزایی

هنرهای تجسمی_ هنرهای اسلامی _ گرافیک استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

khazaiemmodares.ac.ir

دکتر علی اصغر شیرازی

پژوهش هنر- هنرهای تجسمی دانشیار دانشکده هنر شاهد

a_shirazi41yahoo.com

دکتر محمود طاووسی

تاریخ هنر _ باستان شناسی استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

tavoosimahmoudyahoo.com

دکتر حکمت الله ملاصالحی

تاریخ هنر _ باستان شناسی استاد دانشکده باستان شناسی، دانشگاه تهران

hekmat_mollasalehiyahoo.com

دکترسیدمحمد فدوی

پژوهش هنر استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

fadaviut.ac.ir

دکتر محمدحسین حلیمی

هنرهای تجسمی_ گرافیک پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

mhhalimi24yahoo.com

دکتر محمد رضا حسنائی

سینما با گرایش تصویر متحرک استاد تمام گروه آموزشی تصویر متحرک، دانشکده سینما و تئاتر- دانشگاه هنر

hosnaeeart.ac.ir

دکتر خشایار قاضی زاده

پژوهش هنر دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

ghazizadehshahed.ac.ir
0000-0002-0881-1671