شناسایی و معرفی نگارگران و حامیان نسخه خطی شاهنامه فردوسی کتابخانه ملی فرانسه به شماره 490

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، عضو هیئت علمی و استاد یار گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران.

چکیده

شاهنامه فردوسی محفوظ در کتابخانه ملی فرانسه به شماره 490 متعلق به عصر صفویه است. با توجه به امضا و کاتب آن در تاریخ ذی قعده 1012 ه.ق (30 آوریل 1604 میلادی) به دست محمد جان الکرمانی کتابت آن به پایان رسیده است. این نسخه دارای 55 نگاره بدون امضا و رقم است.
هدف از این پژوهش شناسایی و معرفی حامی، کارگاه و نگارگران آن است. به این منظور از طریق بررسی ویژگی‌های این نسخه همچون تذهیب، شیوه اجرایی نگاره‌ها و مقایسه تطبیقی و تاریخی آن با نسخ مشابه، هنرمندان، حامی و کارگاهی که این نسخه در آن تهیه شده است را شناسایی و معرفی می‌نماید. سوال اصلی این تحقیق حاضر آن است که کارگاه، سفارش دهنده و نگارگران شاهنامه کتابخانه ملی فرانسه به شماره 490 چه کسانی هستند. روش این تحقیق بر پایه مقایسه تطبیقی، تاریخی و بررسی شیوه‌های اجرایی نگاره‌ها می‌باشد. برای این منظور از منابع مکتوب و اسناد تاریخی و کتابخانه‌ای استفاده می‌شود.
ویژگی‌های بصری نگاره‌های شاهنامه کتابخانه ملی فرانسه به شماره 490، خصوصیات مکتب قزوین و اصفهان را نشان می‌دهند. با توجه به جایگاه حبیب الله ساوه‌ای در آن مقطع تاریخی و تاثیر شیوه اجرایی او در نگارهای این شاهنامه بی تردید می‌توان برخی از نگاره‌های آن را به وی منتسب نمود، سایر نگاره‌های این نسخه به شیوه محمد هروی اجرا شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Introducing the Painters and Patrons of Ferdowsi's Shahnameh Preserved in the National Library of France and Registered under Number 490

نویسنده [English]

  • zahra pakzad
چکیده [English]

 
The Shahnameh of Ferdowsi, kept in the National Library of France, registered under number 490 and transcribed by Mohammad Jan Al-Kermani in 1012 AH, was first introduced in “Manifestation of Persian Art” by Francis Richter, but the data presented there has been limited to a library registration form that merely referred to the painters, orderers, and the workshop where this copy of the book was produced. Quoting Stchoukin, Richter writes in the same book that “Stchoukin believes these paintings are the works of numerous artists of that era in Shiraz and Qazvin”. Transcription of this well-known poetry book by Ferdowsi, as it can be found out from the signed page of the book, page 469, was performed in the late Dhu al-Qidah of 1012 AH (April 30, 1604 AD). This copy includes 50 paintings that without doubt have been painted later than the texts, considering that their transcription and style are entirely different from the first five paintings. The specifications of this copy of Shahnameh are not mentioned in any of the manuscript books listing, except for Francis Richter’s book. Richter believes that fifty paintings existing in this illustrated copy belong to a time later than its transcription. “The first four paintings are not related to the Shanameh’s text, but the fifty other ones inserted into the Shahnameh manuscript correspond to the Shahnameh stories”. This manuscript is described compared to the 1008 AH copy of Shahnameh kept in Niavaran palace-museum. The 1008 AH copy of the Shahnameh is transcribed and illustrated in Herat workshop, while transcription of the 1012 AH Shanameh has begun in Herat library, but its paintings have been completed some years later (the interval between transferring the capital from Qazvin to Isfahan) in the era of Shah Abbas I in a royal workshop in Isfahan.
The purpose of this research is to identify and introduce the patron, workshop and its illustrators. For this purpose, this research identifies and introduces this version, through the examination of the features such as illumination, the method of painting of the illustrations and comparing it, comparatively and historically with similar copies, artists, patron, and the workshop in which this version has been created. The main question of the present research is that, “what is the ordering workshop”, and “who are the illustrators” of Shahnameh of National Library of France, numbered 490. The methodology of this research is based on a comparative, historical comparison and reviewing of the executive methods of the illustration. For this purpose, written references, and historical and library documents are used. It is concluded that both manuscripts were transcribed under supervision of the same workshop artists. The similarity between paintings in terms of structure and executive method also support this claim. On the other hand, the name of the writer of these two illustrated copies of Shahnameh, i.e. Mohammad Jan Al-Kermani, reinforces this probability. The scribe of this copy has not signed it, but from its execution method and its style and register we can find out that at least three of four artists, have cooperated in creating the paintings of this copy.
Since this copy is transcribed in 1012 AH and in Herat City, as one of the most prominent painters of this era, we can name Habibullah Savoji. The ruler of that era took him from Qom to Herat and assigned the responsibility of the workshop to him. After that, he was recruited by Shah Abbas I and began his work first in Qazvin and then in Isfahan. Welch in his book “Shah Abbas and Isfahan Artists” writes “He was in the service of Abbas Mirza in Herat and was transferred to Qazvin along with him and was considered one of the court painters”. The visual features of the illustrations of Shahnameh of French National Library represent the characteristics of the Qazvin and Isfahan schools. Considering the position of Habibollah Savoji at that historical period and the influence of his operational method on the illustration of this version of Shahnameh, some of its illustrations can be undoubtedly attributed to him; other illustrations of this version were performed in the manner of Mohammad Heravi. In fact, creativity of the artists who have been active by 1006 AH in royal library of Herat and then in Qazvin, has flourished in Isfahan school, and on the other hand, is followed and supported in Herat and in the library of Hossein Khan and Hassan Khan (Turkman), two patrons of illustrated manuscripts. In sum, cooperation of several painters can be seen in the paintings of the Shahnameh existing in National Library of France. Two of the most notable of these painters are Habibullah Savoji (Mashhadi) and Mohammad Heravi, whose manner of execution is recognizable in this copy of Shahnameh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian miniature
  • School of Qazvin
  • School of Isfahan
  • Illustrated Shahnameh
  • National Library of France
اسکندر بیک ترکمان. 1350. تاریخ عالم آرای عباسی. به تصحیح و اهتمام ایرج افشار. تهران: امیر کبیر.
 اسکندر بیک ترکمان. 1387. تاریخ عالم آرای عباسی. تنظیم و مقدمه ایرج افشار. تهران: امیرکبیر.
 اسکندر بیک ترکمان. 1354. تاریخ عالم آرای عباسی. به اهتمام ایرج افشار. تهران: امیر کبیر.
 حسینی راد، عبدالمجید. 1392. «پژوهشی برای معرفی شاهنامه مصور شاملو، کاخ موزه نیاوران»، مجله هنرهای زیبا، دوره 18، شماره4.
 ریشار، فرانسیس. 1383. جلوه‌های هنرهای پارسی، نسخه‌های نفیس ایرانی قرن 6 تا 11 ه ق موجود در کتابخانه ملی فرانسه. ترجمه ع روح بخشان. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 سومر، پرفسور فاروق. 1371. نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی. مترجمین احسان اشراقی و محمد تقی امامی. تهران: نشر گستره.
 عالی افندی، مصطفی. 1369. مناقب هنروران. ترجمه دکتر توفیق سبحانی. تهران: سروش.
 غلام محمد هفت قلمی. 1377. تذکره هفت قلمی. تهران: سروش.
 قاضی احمدی قمی. 1359. گلستان هنر. تصحیح احمد سهیلی خوانساری. تهران: منوچهری.
 کریم زاده تبریزی، محمد علی. 1370. احوال و آثار خوشنویسان قدیم ایران، ج 3. لندن: ساتراب.
 مایل هروی نجیب. 1372. کتاب آرایی تمدن اسلامی. مشهد: آستان قدس رضوی.
 مولانا محمد شفیع. 1967. هنروران و خط و خطاطان. تصیح احمد ربانی. لاهور: انتشارات مجلس ترقی ادب.
 
 Brend,Barbara & Melville , Charles. 2010. Epic of the persian kings the art of Ferdowsis' shahnameh the Fitzwilliam museum university of Cambridge.
 Stchoukine,Ivan. 1964. Les peintures Des Manuscrits De shah abbas 1 A La fin Ded safavis , librarice orenta liste paul geuthner ,paris.
Welch, Antony. 1976. Artists for the shah.yale university press New Hawen&London.
 Welch, Antony. 1973. shah abbas and the Arts of Isfahan, NewYork.