تبیین فرآیند مشارکت نقاشان معاصر ایران در حراجی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنراصفهان

2 هیات علمی دانشگاه

3 استادیار اقتصادهنر دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

نقاشان ایرانی تا اواخر دهه هفتاد شمسی بازاری بسته و نامشخص داشتند و شرایط لازم برای فعالیت اجتماعی را نداشته‌اند اما با گذر زمان شرایط متحول شد و فرآیند رو به رشدی را طی کرد. از نتایج آن مؤسسات بزرگی همچون کریستیز و ساتبیز شعبه‌هایی را در منطقه خاورمیانه تأسیس کرده‌اند و معبر صعود هنرمندان ایرانی به حراجی‌ها شده‌اند. از این رو مسئله اقتصاد و خرید و فروش آثار هنرمندان ایرانی به صورت جدی مطرح شد. هدف این مقاله شناخت فرآیند مشارکت نقاشی معاصر ایران در حراجی‌هاست. پرسش‌های اصلی در این تحقیق این است که «چه عواملی در موفقیت ورود اثر هنرمندان در حراجی‌ها تأثیرگذار بوده است»، «چه کسانی و چه مؤسساتی برای ورود اثر هنرمند در این حراجی‌ها دخیل بوده‌اند» و «نقاشی معاصر ایران چگونه در حراجی‌ها مشارکت داشته است.» بدین ترتیب باستفاده از روش توصیفی تحلیلی اطلاعات به‌دست‌آمده از مصاحبه‌های اکتشافی، این نتیجه دریافت گردیده است که چهار عامل در موفقیت ورود اثر هنرمند به حراجی‌ها تأثیرگذار هستند: سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه نمادین. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد هشت گروه مهم در چرخه حراج اثر هنری فعالیت مؤثر دارند که عبارت‌اند از: هنرمند، گالری داخلی، دلالان، مشاور داخلی، متخصص خارجی، گالری خارجی، حراجی و خریدار مرسوم‌ترین نوع مشارکت هنرمند و اثر هنری در حراجی‌ها از طریق شش گروه هنرمند، گالری داخلی، مشاور داخلی، متخصص خارجی، حراجی و در آخر خریدار بوده است. در رابطه با مسئله چگونگی مشارکت، مشخص شد که هنرمندان نقاش به دو شیوه در حراجی‌ها مشارکت دارند: 1- مشارکت مستقیم، 2- مشارکت غیرمستقیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Process of Contemporary Iranian Painters’ Participation in Auctions

نویسندگان [English]

  • marzieh hosseini 1
  • Asghar Javani 2
  • rasol bidram 3
1 art university of isfahan
2 Faculty (academic staff)
3 educator Economics of Art University of Isfahan
چکیده [English]

 
Iranian painters had a closed and uncertain market in the late 1370’s, and the social conditions were not satisfying for emergence of an active art –however, after a while these conditions changed and improved. As the result, from Ordibehest 1384 ,big institutions such as Christies and Sotheby's established branches in the Middle East (Dubai) which paved the way for the Iranian and Arab artists. Iranian artists did well in this local market and got their position in international markets as well. This was the first huge step for the modern art of Iran. Certainly, Iranian artists’ participation in international markets in the early 21 century was significant, mainly in terms of sales. This auction has had a brilliant effect on the fate of Iranian artists and has linked them to international markets. Following that the presence of Iranian artists in the Middle East auctions began. Artists cannot easily participate in auctions, unless they have achieved the minimum requirements and the conditions for participation in the auctions. Individuals and institutions such as gallery owners and collectors, consultants, auction specialists, as well as other factors are to allow the works of art to be auctioned and give credit and role to artists. Therefore, economy and trade of the works of Iranian artists became an issue for governors. It is very important to pay attention to the questions such as: what are the causes of the success of Iranian artists in auctions? Which organizations and individuals were responsible for this participation and how? The purpose of this paper is to study the process of participation of Iranian contemporary painters in auctions. In this study the reasons for the Iranian artists’ success in terms of sales as well as the influence of people on this achievement (individuals and organizations (were explored. The descriptive and analytical methods have been used and data are collected from discovering interviews. The results show that artists participating in auctions were affected by four factors: cultural capital, social capital, economic capital and symbolic capital. These four factors can play different roles together and could make wealth in different combinations, but the best combination that could save the artists at the auction, gives them credit. It is first to know the cultural capital of the artist (for example, artist's background, creativity, intelligence and artistry, quality and variety in the artist's works), and the artist's social capital is absorbed (for example, the permanent and continuous presence of the artist in the art world, the artist's communication networks, the artist's character, the press attention, the taste of the agents of the auction, ...), then turn into symbolic capital (reputation). Finally, the combination of these capitals created economic capital. This kind of combination is a natural and correct process for participation in auctions. Artists can earn other combinations to achieve easier economic capital, but these capitals make a disproportionate combination which leads to the artist's failure in the next auction. Of course it may be that in a short period of time, obtaining the unreasonable emotional record of an auction, but that will not be permanent.  Eight important groups considerably affect the cycle of art marketing: artists, inland gallery, dealer, inland counselors, external specialist, auction, external gallery and buyers. The most popular kind of participation of artists and artworks in auctions is through six categories of: artists, inland gallery, inland counselors, external specialist, auction and buyers.
The Iranian artists take part in sales events in two ways:
1-Direct participating which is too difficult and lacks the guarantees.
2-Indirect participating that provides the guarantees and almost permanent participation. In the indirect participation method, there are many ways to get the artist's work to an auction, so that the artist himself may be unaware of his exposure to the auction. In this article, 17 types of participation are discussed. One of them is direct participation and the other 16 are indirect participation types. Of course, there are other paths that remain outside the scope of this article. Among these 17 indirect contributors to the auction, one is more conventional and well-known than the rest. In this research, the aim is to study the status and trends of the artist's presence from the first stage of production to selling it at auctions and determine what the current trend is and what is really going on. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Iranian Painting
  • Art Economy
  • Art Auction
اکبری،امین. 1383. نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی سیاسی، اجتماعی (مطالعه موردی: روستای فارسنج از توابع سقز. دانشگاه تهران: دانشگاه علوم اجتماعی.
پورحسینی، بهرنگ. 1392. آنچه کیوریتورها به ما نمی‌گویند، نشریه تندیس. شماره 256
جهانبخش، زهرا، و کمن، الن. 1390. مروری بر مارکت هنر ایران و مصر، فصلنامه هنر فردا، 7+28
چترزرین، مریم. 1390. بررسی رویکرد اقتصادی در نقاشی ایران پس از انقلاب اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشکده تربیت مدرس.
حافظ نیا، محمدرضا. 1389. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
حسینی، مصطفی. 1390. بررسی اقتصادهنر پس از انقلاب ایران و تأثیر تحولات اجتماعی بر آن (با تأکید بر دهه.80. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر تهران.
حسینی، مرضیه السادات. 1393. روندپژوهی و وضعیت سنجی مشارکت نقاشی معاصر ایران در حراجی‌های داخلی و خارجی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان
فکوهی، ناصر. 1381. تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان شناسی، تهران: نشر نی
فاین، بن. 1385. سرمایه اجتماعی و نظر اجتماعی، ترجمه محمدکمال سروریان. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
قرایی خضری، مسلم. 1392. کیوریتورهای جوان، منتقد و هنرمند، نشریه تندیس. شماره 256
قرونه، حسن. 1389. بازتاب سرمایه فرهنگی در آیینه سازمان، مجله تدبیر، شماره 217
عبداللهی، محمدهادی. 1390. بررسی اقتصادهنر و تحلیل وضعیت اقتصادی هنرمندان تجسمی معاصر ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شاهد
مریدی، محمدرضا، معصومه تقی زادگان (1388. مطالعه میدانی در اقتصاد نقاشی، آئینه خیال. شماره 6
مریدی، محمدرضا (1390. سطوح و ابعاد بازار نقاشی. مجله تندیس، شماره 200
.محمدی، فرناز. 1384). بررسی وضعیت عرضه و مبادلات آثار هنری، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد.
رنانی، محسن. 1390. فردوسی، فصلنامه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دریچه، شماره 25
Bourdieu, Pierre. 1997. “TheForms Of capital” in A.H.Halsey, Philip,Brown, Lauder Weus,Amy stuart(eds) Education, Culture, Economy society,London, Oxford University Press.
Iain, roberson& derrick chong, the art business. 2007. Routledge/ Taylor& Francics GroupLondon and New york.
Throsby, david. 200(. handbook of art economics, macqarie university, sydney, australia.
Wogget,Gabriele. 1993. ”Social Capital” ,Rural Sociology,No:63
zorloni, alessia. 2013. the economics of contemporary art(markets,stratgies, and stardom), labrary of congress control Springer.