مبانی ساختار صفحه‌آرایی وبگاه‌های شبکه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، بامطالعه موردی: وبگاه‌های شبکه‌ی‌ یک سیما

نویسندگان

1 مدرس/دانشکده فنی و حرفه ای

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده هنر/ دانشگاه شاهد

چکیده

وبگاه‌ها، یکی از ابزارهای پیام‌رسانی بوده که دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی در مورد ارتباطات امروزی هستند. به‌همین منظور، توجه کامل به صفحه‌آرایی و ارزش یا ساختار گرافیکی، در برقراری بهتر این ارتباط تأثیر بسزایی ‌دارد. هدف از پژوهش حاضر آن است که مشخص گردد ساختار صفحات وبگاه‌های شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران، از چه الگوهایی پیروی می‌کند و معرفی وبگاه‌های شبکه‌های تلویزیونی و ویژگی‌های گرافیکی آن‌ها و گسترش دانش هنری درزمینه‌ی طراحی این وبگاه‌ها می‌باشد. روش پژوهش این مقاله، به‌صورت توصیفی‌­ـ‌‌­‌تحلیلی بوده و جامعه‌ی آماری، 21 نمونه از صفحات اصلی وبگاه‌های شبکه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را در برگرفته و نمونه‌ها به‌صورت انتخابی گزینش‌شده است و مطالعه موردی شبکه یک سیما در این پژوهش مدنظر است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است.بنابراین، ابتدا با جمع‌آوری تصاویری از این وبگاه‌ها و سپس با استفاده از رایانه، جایگزینی عناصر ازهم‌تفکیک‌شده و درنهایت روابط آن‌ها و ترکیب‌بندی اثر برای آگاهی از نحوه‌ی ساخت و عملکرد صفحات وب و درک مفاهیم تخصصی بر نتیجه‌ی کار را ارائه می‌دهد. پژوهش پیش رو در پی پاسخ به دو پرسش زیر است:1- ساختار گرافیکی وبگاه‌های شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران، دارای چه ویژگی‌هایی است؟2- وجوه تمایز وبگاه‌های شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر، ازلحاظ ساختارهای گرافیکی، چیست؟
مطالعه حاضر نشان میدهد که شبکه‌های تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بیشتر از عنصر «تصویر» و «سطوح رنگی» در ساختار خود استفاده کرده‌اند و بیشتر ساختار وبگاه‌های شبکه‌های تلویزیونی ایران، بر پایه‌ی نسبت طلایی می‌باشد (در حدود 1/57%). وبگاه‌های شبکه‌های تلویزیونی ایران، دارای صفحه‌ی نخست طولانی و شلوغ بوده که نیاز به بازیابی و تغییر می‌باشد تا درنتیجه به صفحاتی با ترکیب‌بندی مناسب، با فعالیت سایت و همچنین صفحه‌آرایی زیبا و جذاب جهت جذب کاربر بیشتر دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamentals of IRIB Channels Websites page layout structure "by Case Study of IRIB TV1 Channel Websites

نویسندگان [English]

  • masomh zohrehvandi 1
  • Nezamuddin Emami Far 2
1 teacher
2 assoaite master and member of board of science of Art faculty/ Shahed Unversity
چکیده [English]

Websites, are considered as one of the message tools with unique properties on modern communications. For this purpose, taking into consideration of page layout and graphical value or structure,  influences on making better relationship. The research objective is to determine what patterns are followed by IRIB TV Channels web pages structure, to introduce TV Channels websites and their graphical properties and develop art knowledge development in the field of design of the websites. The research method is descriptive-analytical method. The statistical universe includes 21 samples of IRIB Channels webs homepage and the samples were selected electively. In this research, case study of IRIB TV1 Channel is taken into consideration. Therefore, initially, substitution of separated elements by collecting the images from these websites and using computer and finally their relationships and configuration of effect for awareness of production mode and web pages functions and understanding of specialty concepts of work result. This research attempts to answer the two following questions: What properties do graphical structures of IRIB TV Channels Webs have? What are the differences of IRIB TV Channels Webs with each other in terms of graphical structure (model)?
This research shows that IRIB TV Channels have more used elements of "Image" and "Color Surfaces" in their structures and most structure of IRIB TV Channels Webs is based on golden ratio (about 57.1%). IRIB TV Channels Webs contain long and busy homepage which should be recovered and changed to access the pages with proper configuration , site activity and attractive page layout for attraction of more user.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamentals
  • Graphic Design
  • Website
  • Page layout
  • IRIB TV Channels
اوکریک، استینسون. 1392. مبانی هنر نظریه و عمل. تهران: سمت.
انوری، حسن. 1393. فرهنگ فشرده سخن. تهران: سخن.
آیوازیان، سیمون. ۱۳۸۱. «زیبایی‌شناسی و خاستگاه آن در نقد معماری»، مجلۀ هنرهای زیبا،  ش ۱۲. صفحه 64 تا صفحه 69.
دهستانی منفرد، منصور. 1386. طراحی مقدماتی صفحات وب. تهران: موسسۀ فرهنگی و هنری دیباگران تهران:
رزم‌آهنگ، نگین. 1392. «بررسی ساختار گرافیکی وب‌سایت‌های دانشگاهی در ایران». استاد راهنما دکتر نظام‌الدین امامی فر. دانشگاه شاهد.
رجینالد، هالینگ دیل. 1393. تاریخ فلسفۀ غرب. ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ. تهران: ققنوس.
غفاری‌نمین، محمدرضا. ۱۳۸۰. «ویژگی‌های متن و تصویر در صفحه‌آرایی مجلات هنری ایران (عنوان دیگر: طراحی صفحات وب)»، استاد راهنما شهرام گلپریان. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکدۀ هنر و معماری.
فهیمی‌فر، اصغر. مهرنگار، منصور. سینکی، صبا. طباطبایی باقی، سیدمحمدتقی. 1392. «ویژگی‌های حروف‌نگاری فارسی در طراحی اعلان در گرافیک ایران»، فصلنامۀ علمی‌ـ‌پژوهشی نگره، ش 25: صص89-93.
کلینی ممقانی، ناصر. سید عربی، میرهادی. ناصرالاسلامی، ناصر. تابستان 1392. «بررسی میزان انطباق جهت سطوح و حرکت چشم انسان در درک تصویر بر اساس روانشناسی گشتالت»، نشریۀ هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دورۀ 18. ش 4: صس 75-84.
مهرریزی ثانی، سمیه. خزایی، محمد. تابستان 1393. «تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران»، نشریۀ هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دورۀ 19. ش 2: صص 57-68.
نایجل، واربرتون. دی 1388. الفبای فلسفه. ترجمۀ مسعود علیا. تهران: ققنوس.