روایتگری در تصویرگری کتاب‌های علمی-آموزشی رده‌ی سنی الف و ب (با تمرکز بر کتاب‌های دهه‌ی ۹۰ هجری شمسی در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشکده هنردانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران (نویسنده ی مسئول)

2 کارشناسی ارشد رشته ی نقاشی ایرانی، دانشکده هنر دانشگاه شاهد

3 کارشناسی ارشد تصویرسازی، دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران، ایران

10.22070/negareh.2023.17362.3180

چکیده

شناخت رابطه متن و تصویر شامل: ۱. انتخاب کردن موضوع علمی ۲. معرفی گروه‌های مخاطب کودک (گروه‌های سنی الف و ب) ۳. ‌شناخت ادبیات خاص این دست کتاب‌های داستانی با موضوعات علمی-آموزشی و علاوه بر روایت غیرتخیلی (غیرداستان)، با ساختار روایی تخیلی (داستان) برای آموزش کودکان با اهمیت است. مسأله ی این مقاله، بررسی ‌قوه ی روایتگری در تصویرسازی‌های کتب علمی-آموزشی (گروه سنی الف و ب) در ایران (دهه‌ی ۹۰ هجری شمسی) است. هدف این مقاله، بررسی توانایی های روایتگری در تصویرسازی‌ متون و کتاب های کودکان (علمی-آموزشی مربوط به گروه سنی الف و ب) و شناختن آن به منظور توسعه دانش در تصویرسازی است؛ پرسش‌های پژوهش عبارتند از: ۱. برای کودکان گروه سنی «الف» و «ب»، چه خصوصیات تصویری در تحلیل تصویرسازی‌های علمی-آموزشی روایتگر و روایی در واقعیت‌های علمی و بیان طبیعت، وجود دارد؟ ۲. تأثیر تصاویر درآموزش مباحث علمی (در اینجا به صورت خاص مخاطب کودک) چیست؟ این تحقیق از نوع «بنیادی» است و با تمرکز بر نوع جمع آوری مطالب به روش کتابخانه‌ای، «بنیادی نظری» است. گردآوری مطالب با استفاده از فیش، رجوع به کتاب های مورد تحلیل، منابع کتابخانه‌ای و اسنادی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کیفی از طریق تحلیل اطلاعات با استفاده از کتب مرتبط، مقالات، تحقیقات مرتبط با موضوع مورد بررسی و کتاب های مورد نظر در این مقاله است. نتایج پژوهش نشان می دهد تصویرسازی‌های علمی-آموزشی روایتگر برای کودکان گروه سنی «الف» و «ب» دارای خصوصیات روایی و تصویری مشخص و شامل؛ ترتیب در حوادث داستان، نظم زمان ها در قاب‌ تصاویر و کانون مندسازی روبرو بوده؛ بن مایه، فضا و مکان، تعلیق، مناسب با روایت، شخصیت پردازی؛ تصویرسازی فرجام، پایانبندی شامل واقعگرا و یا خیال پرداز؛ همچنین روایت غیرتخیلی (غیرداستان)، با یک ساختار روایی تخیلی (داستان) توانایی این را داراست که واقعیات علمی را به کودکان آموزش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the capabilities of narration in the illustrations of scientific-educational books of the A and B age groups (focusing on the books of the 90s of Hijri in Iran)

نویسندگان [English]

 • Parviz eghbali 1
 • zeynab karimi babaahmadi 2
 • seyed ahmad javadpour 3
1 Member of the Faculty of Arts, Shahid University, Tehran, Tehran Province (corresponding author)
2 Master's in Iranian painting, Faculty of Arts, Shahid University, Tehran, Iran
3 Master's of Illustration, Faculty of Arts, Shahid University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Understanding the relationship between text and image includes: 1. Choosing a scientific topic 2. Introduction of child audience groups (age groups A and B) 3. It is important to know the special literature of this kind of fiction books with scientific-educational topics and, in addition to non-fiction narration (non-fiction), with an imaginative narrative structure for children's education. The problem of this article is to investigate the power of narration in the illustrations of scientific-educational books (age groups A and B) in Iran (90s of AH). The purpose of this article is to investigate the abilities of narration in the illustration of children's texts and books (scientific-educational related to age group A and B) and to know it in order to develop knowledge in illustration; The research questions are: 1. For children of age groups "A" and "B", what image characteristics are there in the analysis of narrative and narrative scientific-educational illustrations in scientific facts and nature expression? 2. What is the effect of pictures in teaching scientific subjects (here specifically for children)? This research is of the "fundamental" type and it is "theoretical foundation" by focusing on the type of collection of materials in the library method. Collecting materials by means of indexing, referring to analyzed books, library sources and documents. The method of qualitative information analysis is through information analysis using related books, articles, research related to the subject under review and the books mentioned in this article. The results of the research show that the narrator's scientific-educational illustrations for children of the "A" and "B" age groups have clear and inclusive narrative and visual characteristics; The order in the events of the story, the order of times in the frame of the images and the focalization are opposite; Ben Mayeh, space and place, suspense, suitable for narration, characterization; Imagination of Farjam, the ending includes realist or fantasist; Also, non-fiction narrative (non-fiction), with an imaginative narrative structure (story) has the ability to teach children scientific facts.
Visualization is a powerful tool to convey the concept. Scientific illustration has the ability to directly and directly express scientific topics and events that cannot be described clearly in written form. Considering the high capacity of information transfer by image, it is tried to increase the power of understanding and learning by visual representation of scientific information. One of the methods that establishes communication between humans; Verbal communication. One of the reasons for the importance of establishing this relationship is the transfer of experience and knowledge to understand the surrounding environment as well as education. This verbal communication can be oral or written. By expressing experiences and knowledge, it is possible to transfer them to others. In this way, the events, incidents and events, orally or in writing, are told in the order of their occurrence from the speaker's point of view. This way of narrating a story or news by the narrator is called narration. The narrative can be fictional and include myths, fables, and legends; or non-fiction to express historical and scientific facts and to teach and transfer experiences that help solve scientific problems. The narrative can be oral or written, the image can also be the narrator. Another way of knowing the human from his surrounding environment and communicating with it is to see. That is, what he Therefore, with the help of images, humans can solve the problem of the limitations of seeing and experiencing, and by creating an image, in other words, by depicting nature and objects, their experiences and functions, they can step into the stage of visual education. For this reason, knowing the relationship between text and image, as well as knowing the structure of these books, which include 1. Choosing scientific subjects 2. Introduction of child audience groups (age groups A and B) 3. It is important to introduce the special literature of this type of story books based on scientific-educational topics, besides the non-fiction narrative (non-fiction), with a fantasy narrative structure (story), scientific facts can also be taught to children.
One of the main ways for a child to know his surroundings is to see. Considering this characteristic of the child, the narrator's illustrations can be one of the appropriate methods for teaching and familiarizing him with the sciences and realities around him. Many phenomena and scientific facts cannot be taught to a child through speech; But the same information can be conveyed in a simple, clear and expressive manner, suitable for the child's age group, through the image, and the child communicates with this type of images, and the speed of learning and its depth increases. The role of imagination in illustration can express a narrative world, but it must be said that the same narrative story can represent scientific and educational events in nature and scientific realities in the world of illustration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • illustration
 • scientific-educational
 • narration
 • fictional story
 • non-fictional story
 • Age groups A and B
 • Iran

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1402