راهبرد قیاس تصویری در فرایند شکل‌گیری طرح‌واره در مجسمه‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه هنر تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

3 استادیار گروه گرافیک،دانشکده تجسمی، دانشگاه هنر تهران

چکیده

چکیده:
هنرمندان مجسمه‌ساز، طراحی را اساس موفقیت در شکل‌دهی به یک اثر هنری می‌دانند و به تجربه جایگاه خاص آن را یافته اند، اما در خصوص فرایند شکل‌گیری آن میل کمتری به سخن داشته‌اند. با این توصیف، رفتار هنرمندان حرفه‌ای در قبال طراحی نوعی "یافتار پژوهی " محسوب می‌شود؛ آنها توجهی خاص به منابع تصویری دارند، در تصاویر کنکاش عمیق می‌کنند، به یاداشت برداری تصویری علاقمندند، و در نهایت برای طرح‌واره یک مجسمه از آن بهره می‌گیرند. توجه به این یافتار ‌پژوهی و تحلیل آن به عنوان یک فرایند سنتی در طراحی و رابطه آن با راهبرد حل مساله به شیوه استدلال قیاسی مبتنی بر شباهت می‌تواند در توضیح خلاقانه ترین مرحله طراحی، یعنی" طرح‌واره " تاثیرگذار باشد.
این مقاله ضمن توجه به پیشینه مباحث نظری تفکر قیاسی ، به فرایند حل مساله قیاسی در رابطه با شکل‌گیری طرح‌واره پرداخته است و در یک آزمون، کاربست استدلال قیاسی در شکل‌گیری طرح‌واره با استفاده از روش شبه آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و گروه ‌آزمون پرداخته است. داده‌های تحقیق با استفاده از روش سنجش عمل‌کردی و از طریق تعیین رتبه بندی‌های نتایج طرح‌واره‌های دانشجویان توسط هیئت داوران مجرب گردآوری شدند. یافته‌های تحقیق نشان دادند که؛ قیاس تصویری و استدلال قیاسی رشد توانایی شکل‌دهی به طرح‌واره‌ها را در دانشجویان تسهیل می‌کند و ارزش‌های ابداعی طرح‌واره‌ها را در دانشجویان بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategy of Analogical reasoning in formation of Schema in sculpture

چکیده [English]

Abstract
Sculptors are known as the drawing the base of success in shaping a work of art and it has been found its particular place by experience. But usually have less desire to speech about it. Using this description, the behavior of professional artists for design is a kind of "Heuristic research". They have special attention to video sources, delves deeply in images and interested in taking image notes and finally benefit for the scheme of statue from it. Attention to this “Heuristic research” and its analysis, as a traditional process has effect on innovative stage of the design which is "schema". It has also effect on problem solving methods based on analogical reasoning.This paper in the meant while of attention to theoretical foundations of analogical reasoning, study on inductive problem solving process in relation to the formation of the schemes. In one test, application of analogical reasoning in formation of a pilot scheme was studied, using a pretest-posttest control group and the experimental group.The data were collected using the performance measurement and ranking of the results through performance measurement and layout of the students by a highly qualified jury. The results showed that, compared visual and analogical reasoning leads to shaping the development of schemes to facilitate the students to improve the value of innovative schemes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sculpture
  • visual comparison
  • schema
  • Design
  • Analogical reasoning
بامنی مقدم، محمد. 1990. آمار کاربردی. تهران: شرح.
پوتر، نورمن. ‌‌‌‌1391. طراح کیست. ‌‌‌‌ترجمۀ مهدی خاک زند و فرهنگ مظفر. تهران: دانشگاه هنر.
تاگارد، پل. 1391. ذهن: درآمدی بر علوم شناختی. ‌‌‌‌ترجمۀ رامین گلشائی. تهران: سمت.
دانشگر مقدم، گلرخ. ‌‌‌‌۱۳۸۸. «فهم مسئلۀ طراحی در آموزش معماری؛ بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر فهم کافی از مسئلۀ طراحی به‌عنوان آغازگاهی برای طراحان مبتدی»، نشریۀ هنرهای زیبا. ش ‌‌‌‌۳۷: ٦۸–٥۹.
سرمدی، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. 1387. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
سیف، علی‌اکبر. 1385. اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزش. تهران: نشر دوران.
صالحی، جواد؛ محمدی، نورالله؛ اونق، امیر. 1389. «نقش استفاده از طرح‌واره‌های جنبشی در حل مسئلۀ قیاسی»، تازه‌های علوم شناختی، س 12، ش 3: 59 – 72.
لازیو، پل. ‌‌‌‌۱۳۸۷. تفکر‌ ترسیمی ‌برای معماران و طراحان. ‌‌‌‌ترجمۀ ‌‌‌‌سعید آقایی. تهران: گنج هنر.
لاوسون، برایان. ‌‌‌‌۱۳۸۷. طراحان چگونه می‌اندیشند. ابهام زدایی از فرایند‌‌ طراحی. ‌‌‌‌‌‌‌‌ترجمۀ حمید ندیمی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
میلر، جی.پی. 1392. نظریه‌های برنامۀ درسی. ‌‌‌‌ترجمۀ محمود مهرمحمدی. تهران: سمت.
ندیمی، حمید. 1389. «روش استاد و شاگردی از نگاه دیگر»، نشریۀ هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دورۀ 2، ش44: 27 –32.
 Asimow, M. 1962‌. Introduction to Design. PrenticeHall Press. USA
Eide, A, Jenison R, Northup L, Mashaw L. 2001. Introduction To Engineering Design and Problem Solving. Megraw – Hills Best – Basic Engineering Series and Tools.
Goldschmidt, Gabriela. 2011. Visual Analogy a Strategy for Design Reasoning and Learning. Design Studies, 15: 158-174.
Goldschmidt, G; & Tatsa, D. 2005, How good are good ideas?, Correlates of design creativity, Design Studies, 26: pp593 – 611.
Gick M L, and Holyoak K J. 1991. Schema induction and analogical transfer, Cognitive Psychology, 15, 1-28.
Holyoak, K.J, and Thagard, P. 1995. Mental Leaps : Analogy in creative thought, MIT press, Cambridge, MA.
Jerrard, B. Newport, R. Trueman, M. 1998. Managing New Product Innovation. CRC Press, Taylor & Francis.
Jodidio, Philip. 2007. Santigo Calatrava. T Aschen GmbH.-
 Serraino Pierluigi. 2006. Eero Saarinen. T Aschen GmbH.
Schwartz, Norber. 2002. Creative Meta-seeing, Journat of Consumer PSYCHOLOGY, 14: 332–348.
 -Strachan.W.J. 1976. Towards sculpture. Printed in Great Britain at the Alden Press, Oxford.
Suwa, M and Tversky,B. 2003. Constructive Perception: A metacognitive skill for coordinating. perception andconception, Cognitive Science Socitety Proceeding. 140-144.
Taura, T. Nagai, Y. 2005. Primitives and Princeples of Synthetic Process for Creative Design, Design Studies. 30:678-675.