ماهیت چند معنایی نشانه‌های تصویری در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه دانشگاه هنر تبریز

2 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.22070/negareh.2021.14449.2767

چکیده

هر تصویر متشکل از مجموعه نشانه‌هایی است که گویای محتوای اثر است. گاهی این محتوا و معنای موجود در اثر ممکن است نامفهوم بوده و بر خلاف برداشت مخاطب باشد. لذا با توجه به اهمیت نشانه‌ها در تولید معانی گوناگون، مسئله چگونگی استفاده هنرمندان از نشانه‌ها در جهت بیان نیاتشان، همواره مهم بوده و جایگاهی ویژه در تحلیل آثار دارد. علاوه بر آن گاهی هنرمندان با گنجانیدن عامدانه نشانه‌ها در قالب برخی تقابل‌های دوتایی در تصاویر، کشمکش بزرگی را بین معنا و بازنمایی حقیقت ایجاد می‌کنند که توجه و تحلیل آنها را ضروری می‌نماید. رسیدن به ماهیت و عملکرد نشانه‌ها در آثار مد نظر و توجه به کارکرد چند معنایی نشانه‌های تصویری در نگاره‌ها اهدف اصلی پژوهش بوده و چگونگی ماهیت چند معنایی نشانه‌های تصویری در آثار نگارگری شاهنامه طهماسبی، سوالی است که در این مقاله به آن پاسخ داده می‌شود.
پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، نشانه‌شناسی انجام شده و جمع‌آوری اطلاعات و منابع به صورت کتابخانه‌ای است. تصاویر نگاره‌ها در سایت موزه‌ها قابل دسترس می‌باشد. در این راستا، به کار بردن راهبرد و الگوی تقابل دوتایی دریدا در خوانش و تحلیل نگاره‌های مورد بحث امکان پذیر بوده و ضرورتی را پیرامون این تحقیق ایجاب می‌کند. به دلیل اهمیت قاب اثر در بازگویی روایات، اولویت انتخاب، هدفمند و وجود چندین قاب در نگاره است. علاوه بر آن چند نمونه هم با ویژگی تک قابی و شکست کادر انتخاب شدند تا نگاره‌هایی از شاهنامه طهماسبی با رویکرد نشانه‌شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
بر اساس نتایج بدست آمده، در مواردی که هنرمندان از تقابل‌های دوتاییِ تضاد و وارونگی در اثر خود بهره برده‌اند؛ منجر به ایجاد معانی متعدد در نگاره شده است. ماهیت نشانه‌ها، چه ناشی از اجتماع معانی چندین نشانه و چه ناشی از اشتراک و یا انعکاس معانی نشانه‌ها در دیگری بوده باشد؛ ذات معانی نشانه‌ها متغیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Multi-Semantic Nature of Visual signs in by Shahnameh Tahmasebi

نویسندگان [English]

 • shahryar shokrpour 1
 • fariba azhari 2
1 Assistant professor Tabriz Islamic Art University
2 Islamic Art University of Tabriz
چکیده [English]

Each image consists of a set of signs that indicate the content of the work. Sometimes this content and meaning in the work may be incomprehensible and contrary to the audience's perception. Therefore, considering the importance of signs in the production of various meanings, the issue of how artists use signs to express their intentions is always important and has a special place in the analysis of works. In addition, some artists deliberately inclusion of signs in the form of binary oppositions in the pictures, great tension between meaning and representation of fact makes noticing and analyze them, a necessary issue. Meaning, especially in the paintings of Shahnameh tahmasebi the is important. Achieving the nature and function of signs in the works in question and paying attention to the polyseusmo function of visual signs in drawings is the main goal of the research and how the polysemous nature of visual signs in Tahmasebi Shahnameh paintings is a question that is answered in this article. The research is descriptive-analytical, semiotic and the collection of information and resources is library. Due to the importance of the frame of work in order to retell the narrations, the priority of selection is purposeful and there are several frames in the picture. In addition, it also features two single frames and breaking in frame were selected so that the several paintings from Shahnameh tahmasebi get analyzed with semiotic approach. The research was carried out through descriptive - analytical, semiotic based on gathering data and using library resources. In this regard, the use of Derrida's strategy of binary opposition in reading and analyzing images is possible and makes the research significant. The research model is based on Derrida's theory of binary oppositions with a semiotic approach. In general, according to Derrida, meaning is always delayed and the meaning of the text is not fixed and definite. Since any work of art such as painting is a visual text. It makes it possible to read and analyze paintings based on Derrida's binary oppositions. This research seeks to find different meanings that visual signs can have in the work; in selective way, a few painting from shahnameh tahmasbi Been investigated in terms of signs and their meanings with the methodology descriptive analytical and semiotic researches. Describing and analyzing the content of the selected paintings from Tahmasebi Shahnameh, made us realize the multi- semantic nature of the visual signs included in the works in question. According to the related studies, in cases where artists have used the binary oppositions of contradiction and inversion in their work; it has led to the creation of numerous meanings in painting. The nature of the signs, whether due to the community of meanings of several signs or due to the sharing or reflection meanings of the signs in another; the essence of the meanings of the signs will be variable. Binary opposition can be used both to produce deeper concepts of the sign to understand the audience and to try to create a deviant path in the production of the meaning of the sign. The presence of special signs in a painting as the language of an artist gives the work a separate nature. The nature and function of the signs in each work are different from another. Thus, when artists intended to depict mythical themes; if there are multiple narratives of a single subject, they have used binary opposition of contradiction and inversion in their work and have shown the work in a combination of several frames. The polysemous function of signs includes the following: 1) It is merely the expression of truth, and polysemy is the result of choosing the closest material form to express the truth. 2) It has been effective in its own time and over time, various meanings are received from it. In the end it should be said; If the audience is familiar with semiotic topics; The meaning included in the works becomes apparent to him sooner because painting is not a realistic art and artists in this field have to use visual and non-visual signs to express their concepts. The polysemous presence of signs is an inevitable factor. In fact, each one is a Signifier that points to a specific context. In the meantime, ambiguous nature of signs, depending on different factors affecting undergoes changes. These factors can be the audience's lack of knowledge of the current narrative in the work or lack of familiarity with the signs of semiotics, the presence or absence of binery opposition such as good and evil in the works and the time of production of the work. The meaning of the signs is often postponed according to Derrida's theory and Awareness of aesthetic issues, for the artists is important for the art of painting to deepen and instill sublime concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian painting
 • Tahmasbi Shahnameh
 • meaning-making
 • semiotics
 • binary opposition
 • Derrida

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 تیر 1400