شناخت تصویرسازی کتاب بر اساس رابطه میان متن و تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران

چکیده

انگیزه‌های ایجاد تصویر در کتاب‌های داستانی نیازمند تعریف "خیال" در متن و تصویر است. در اینجا خیال به‌معنی تصویر است. پس شناخت رابطه میان "تصویر ادبی" و "تصویر تجسمی" بر اساس "معنا" مسئلۀ اصلی این تحقیق است که به‌روش توصیفی- تحلیلی و به‌شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شده است. در این مقاله با مروری بر نظریه‌های مختلف در رابطه میان متن و تصویر، در ابتدا سعی کردیم نظریات "طبقه‌بندی"، "قیاسی"، "هماهنگی و انحراف"، "مخاطب‌محور"و"تعامل" را توضیح دهیم و سپس بر اساس دو سؤال تحقیق (1- نقش معنا در تصویرسازی کتاب‌های داستانی چگونه است؟ و2- تصویر گر عناصری (مواردی) را به متن داستانی کتاب می‌تواند اضافه کند؟) به نقش "معنا" در رابطه میان متن و تصویر پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که قابلیت‌های بیانی تصویر به نوع ارتباط خاص میان عوامل محسوس و نامحسوس بستگی دارد، چرا که صورت به معنای تصویر حجاب معنا است پس تصویرگر بر آن است که صورت معمول واقعیت را بشکافد و با رفتن به‌طرف شکل‌های تمثیلی و فرم‌های تجریدی بر اساس متنْ معنای پنهان در داستان را آشکار سازد. در این رابطه نوع وابستگی تصویرسازی به لحن تصویری حاکم بر متن می‌تواند بیان‌کنندۀ قابلیت بیانی تصویر در نشان دادن معنا باشد و از طرف دیگر پرکردن فضاهای خالی متن از تصویرْ راه دیگری است که تصویرساز در کتاب‌های داستانی در پیش می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the book illustrations based on relationship between text and picture

نویسندگان [English]

  • Parviz Eghbali
  • Mohammad Ali Rajabi
Asist Prof. Art faculty, Shahed University, Tehran
چکیده [English]

The motivation for creating images in fictional books needs to definite the meaning of “imagination” in text and image. Here imagination is synonymous with the image. So, understanding the relationship between “literary image” and “visual image”, based on meaning< is the main question in this research, which has been done by descriptive-analytic method. At first, in this paper, has been tried to explain the theories of “assortment”, “analog”, “harmony and deviation”, “audience oriented” and “agreement”, by overviewing the different theories on the relationship between text and image and then based on these questions:
1-How is the role of meaning in illustrating of story books?
2- Which visual elements could be attached to the text by illustrator?
Has been noticed to the role of "meaning" in the relationship between text and image and came to the conclusion that the capabilities of visual expression, depends on the specific connection between the tangible and intangible factors. Because "form" as "image" hides "meaning" then illustrator, intend to split, usual realistic forms and by going to the allegorical figures and abstract forms, according to the text, to reveal the hidden meaning in the story. Kind of illustration dependence to the visual tone of the text, can explain image expression capability, in displaying meanings. On the other hand, filling the empty spaces of the text, with the images, is the other way in illustrating fiction books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illustration
  • text
  • image
  • imagination
  • fiction
1- آوینی، سید مرتضی، 1379، آینه جادو، جلد یکم، تهران، نشر ساقی
2- احمدی، بابک، 1385، ساختار و تأویل متن، تهران، نشر مرکز
3- سایپ، لورنس.آر، 1388،«کتاب های تصویری چگونه کار می کنند؟»، ترجمه سحر ترهنده، ویژه نامه حرفه هنرمند، شماره 30، ص 133-128
4- فتوحی، محمود، 1385، بلاغت تصویر، تهران، نشر سخن
5- کارول، نوئل، 1386، درآمدی بر فلسفه هنر، ترجمه صالح طباطبایی، تهران، فرهنگستان هنر
6- نودلمن، پری، 1388،«ارتباط تصاویر و کلمات»، ترجمه آزاده اخلاقی، ویژه نامه حرفه هنرمند، شماره 30، ص 165-158
7- ولک، رنه، 1388، تاریخ نقد جدید، ترجمه ارباب شیرانی، تهران، نشر نیلوفر
8- Eliott,Kamila,2003,Rethinking novel/Film debate,Cambridge,Press