بررسی هماهنگی نقاشی دیواری‌های تهران با محیط شهری (با رویکرد روان‌شناسی گشتالت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، شهر تهران، استان تهران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، شهر تهران، استان تهران

چکیده

نقاشی دیواری از جمله هنرهای شهری محسوب می‌شود که معنایی فراتر از شکل ظاهری خود دارد. به همین دلیل حفظ هماهنگی بین رنگ، فرم و موضوع اثر با محیط برای آرام‌سازی محیط زندگی شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است.
این مقاله با روش روان‌شناسی گشتالت و با روش توصیفی-تحلیلی بوده و به جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی پرداخته است. به همین منظور ده نمونه از نقاشی‌‌های دیواری‌ شهر تهران از نوع تزیینی به‌طور تصادفی از مرکز و غرب تهران به عنوان جامعۀ آماری انتخاب شده و برای پاسخ به این سؤال مورد بررسی قرار گرفته است: آیا هماهنگی لازم میان نقاشی‌دیواری‌های سطح شهر تهران با محیط و معماری شهری وجود دارد؟
 برای رسیدن به پاسخ سؤال فوق از چارچوب نظری گشتالت به منظور بررسی هماهنگی فرم، رنگ و موضوعآثار در محیط استفاده شده است. در انتها این نتایج حاصل شد که اکثر نقاشی‌های ‌دیواری‌ تزیینی تهران از نظر رنگی تناسب با محیط دارند، اما از نظر فرمی و موضوعی با محیط خود تطابق و هماهنگی لازم را ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Harmony of Tehran's mural Color, Form and Theme with the Environment (With the approach of Gestalt psychology)

نویسندگان [English]

 • Elahe Imani 1
 • Aliasqar Fahimifar 2
1 , PHD Student of Art-studies, Department of Art-studies, Tarbiatmodares University
2 PHD, Professor of Art-studies Department, Tarbiatmodares University
چکیده [English]

mural are among the urban arts which are created as an expressive instrument in order to transfer concepts. Actually, when a portrait is drawn on a city wall, it conveys more profound meaning than what appears. That is why, the harmony among color, form, theme and citizens' environment is of great importance.
Descriptive-analytical method has been used in this study and library documents were applied as data source. Ten mural of Central and West Tehran were selected randomly as the statistical population with decorative subject. The paper aims at finding the answer for the question of "is there the required harmony between the Tehran architecture and environment in one hand and the wall paintings' color, form and themes? To answer the question, we have used Gestalt theoretical framework in assessing the above mentioned harmony. The results revealed that most of the paintings are in harmony with the city environment, concerning the color and are not concerning the form and theme.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mural
 • Gestalt
 • Coordination with the urban environment
 • Tehran
 • آیت اللهی، حبیب الله، (1381)، "مبانی رنگ و کاربرد آن"، چاپ اول، تهران: نشر سمت.
 • آیت اللهی، حبیب الله، (1388)، "نوشتارهای هنری" (جلد اول)، تهران: انتشارات اشتاد.
 • استالز، جانز، (1389)، "هنر خیابانی"، ترجمه سامان هزارخانی، چاپ اول، تهران: نشر فخرکیا.
 • ایتن، یوهانس، (1380)، "هنر رنگ"، ترجمعه عربعلی شروه، چاپ دوم، تهران: نشر یساولی
 • ایلوخانی، مسعود، (۱۳۸۸)، گرافیک محیطی، تهران: نشر فاطمی.
 • باقری، پیمان، (1390)، "تناسب میان فرم و کاربرد در خطوط ایرانی اسلامی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.
 • باورز، جان، (1391)، "مقدمه­ای بر طراحی دو بعدی: درک فرم و کارکرد"، ترجمه سودابه صالحی، مرجان زاهدی، چاپ اول، تهران: نشر حرفه هنرمند.
 • زنگی، بهنام، (1392)، "بررسی کارکردهای اجتماعی نقاشی دیواری در ایران"، رساله دکتری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.
 • شاپوریان، رضا، (1386)، "اصول کلی روانشناسی گشتالت"، چاپ اول، تهران: نشر یساولی.
 • کریمی، ویکتوریا، (1382)،"گرافیک محیطی،کاربرد و زیبایی شناسی"، تهران:فصلنامه گرافیک و چاپ شماره چهارم، صص 17 – 11.
 • کفشچیان مقدم، اصغر و رویان، سمیرا، (1387)، "بررسی دیوارنگاری معاصر تهران (قبل و بعد از انقلاب) "،مجله هنرهای زیبا، شماره 33، صص 114-103.
 • کوثری، مسعود، (1390)، "گرافیتی"،چاپ اول، تهران: نشردریچه نو.
 • لازیو، پل، (1380)،"تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان"، ترجمه سعید آقایی، محمود مدنی،تهران:نشر هنر و معماری.
 • مرتضوی، شهرناز، (1376)،"فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط"، تهران: نشردانشگاه شهید بهشتی.
 • Arnheim, Rudolf, (1969), "Art and visual perception: a psychology of the creative eye", University of California

   Azadi, B.( 2012), "Painted: the Murals in Modern Iran".city: publication.

 • Behrens, Roy r. (2004),"art, design and gestalt theory", Rom: Leonardo.
 • Clare A. P. Willsdon (2000).Mural Painting in Britain 1840-1940: Image and Meaning". Oxford University Press.
 • McEvoy, sh. (2012), "Latin American Muralism and social change: A Reflection on the social significance of the cold spring mural". BA Honors thesis. College of saint Benedict/ saint John's University.
 • Stevenson, Herb. (2014)"Emergence: The Gestalt Approach to Change". Unleashing Executive and Orzanizational Potential. http://www.clevelandconsultinggroup.com/articles/emergence-gestalt-approach-to-change.php
 • Soegaard,Mads.(2014) "Gestalt Principles of form Perception". Interaction Design.http://www.interaction-design.org/encyclopedia/gestalt_principles_of_form_perception.html
 • Todorovic, Dejan.(2014) , "Gestalt Principles".scholarpedia.http://www.scholarpedia.org/article/Gestalt_principles
 • Varner. s,(2007), "Youth Claiming space: the Case of Pittsburgh Mr.Roboto Project inYouth Cultures Subcultures Tribes". eds, By Paul Hodkinson and Wolfgang Deicke, London: Routledge, 161-175.
 • URL1:http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/2/2/21/500x375_1422900292043231.jpg
 • URL2:https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#/media/File:Tehranurbanartalone.jpg
 • URL3:http://www.bartarinha.ir/fa/news/107323/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3,18/5/ 1394
 • URL4: http://picfa.net/?p=1889گالری عکس پیکفا, 1392.8.8
 • URL 5: http://www.bornanews.ir/Pages/Printable-News-8749.aspx, پایتخت در قاب دروغین نقاشی های دیواری, 1392.8.8