مقایسۀ تطبیقی تصویر فرشتگان در کتاب‌آرایی رنسانس با آثار چاپ سنگی قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه آزاد اسلامی یزد.

2 استادیار، عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

3 استادیار، عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنر دانشگاه یزد.

چکیده

تصویر فرشتگان در دو دورۀ هنری قاجار و رنسانس دارای ویژگی‌های مشترک و گاه متفاوت است. این مقاله می‌کوشد تا با مقایسۀ تطبیقی نسخه‌های چاپی برجای‌مانده از تصاویر فرشتگان، در دو دورۀ هنری قاجار و رنسانس، به کشف شباهت‌ها و تفاوت‌های فرشتگان از منظر بصری بپردازد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تصاویر فرشتگان در نسخ چاپی هر دو دورۀ هنری گاه، با وجود تفاوت‌هایی مختصر در شیوۀ اجرا، شباهت‌هایی نیز از نظر نوع ترسیم فرشتگان، پرداخت در جامه‌ها و چهره‌ها، توجه به اصول طبیعت‌گرایانه، نشان دادن بعد سوم و همچنین شباهت در حضور فرشتگانی کودک سال و فربه در نسخ چاپی قاجار و رنسانس با یکدیگر دارند. با وجود مشاهدۀ برخی از تأثیرات نقاشی فرشتگان رنسانسی در نسخه‌های چاپی هنرمندان قاجار می‌توان به علل پیدایش و به تصویر کشیدن فرشتگان در آثار هنرمندان قاجار پرداخت. در این مقاله سعی شده است تا، با روش توصیفی‌-‌ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و بررسی نمونه‌های تصاویر چاپی بازمانده، به پاسخ پرسش‌های مطرح‌شده دست یافته شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative picture book layout angels in the Renaissance with the work of the Qajar lithography

نویسندگان [English]

  • Naghmeh safarzadeh 1
  • Nader Mousavi Fatemi 2
  • Bahram Ahmadi 3
1 M.A, visual communication, College of art, Islamic Azad university, Yazd City ، Yazd Province
2 Assistant Professor, Faculty member of Art , Islamic Azad university , Tehran City , Tehran Province .
3 Assistant Professor , Faculty of Yazd University, College of art, Yazd City , Yazd Province.
چکیده [English]

Pictures of angels in qajar and renaissance art periods are common and some times different properties this paper hes to deal with discovering similarities and differences of angles pictures in visual terms comparatively comparying Printed angels pictures remained form qajar and renaissance periods considerations in this paper indicates that angels pictures in printed prictures remained form qajar and renaissance periods. Considerations in this paper indicates that angles pictures in printed pictures remained form biith qajar drenaissance art periods have some similarities in the terms of type of angles deawing, their  dresses, faces , According to naturalistic principles, the third dimension as well as the similarities in the presence of angels and obese children and Renaissance corresponded qajar Drnskh printed.as well as type of Configuration and inserting angles in printed versions while having trivial differences with each other. In this articles its tried to responce developed questions by descriptive – analytical method and utilizing lybrarical sonrces and taking into account samples of remaiued printed pictures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renaissance
  • Qajar
  • Angels
  • lithography
  • Book decrative