بررسی و تحلیل سبک شناختی نقاشی‌های نیایشگاهی دورااروپوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، دانشگاه تهران.

2 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی ‌از هنرهای تزیینی ‌دورۀ اشکانی نقاشی‌دیواری است که آثار آن از چند محوطۀ کلیدی مانند دورا‌اروپوس به‌دست آمده است. این نقاشی‌ها در ‌خانه‌های خصوصی و پرستشگاه‌های شهر اجرا شده است. پرسش اساسی این پژوهش بررسی سبک و تأثیر و تأثرات فرهنگی نقاشی‌های پرستشگاه خدایان پالمیری، مهرابه، کلیسا‌ و ‌کنیسه است. در ‌این پژوهش با استفاده از‌ روش ‌کتابخانه‌ای به بررسی توصیفی- تطبیقی سبک نقاشی‌ها پرداخته شده است و هدف از آن بررسی تطبیقی آنها با هنر اشکانی، هلنی، رومی و بین‌النهرینی است. بدین منظور ویژگی‌های هرکدام از نقاشی‌ها با آثار هنر اشکانی، هلنی-‌رومی و بین‌النهرینی مقایسه گردید تا روشن شود تأثیر کدامیک از این سبک‌ها بر نقاشی‌های دورا بیشتر بوده است. در نهایت مشخص گردید که این آثار، با وجود اینکه شهر در زمان سلوکیان پایه‌ریزی شده و بیش از اشکانیان تحت تسلط رومیان بوده است، از نظر جهت‌‌گیری هنری و اسلوب‌های به‌کار‌رفته بیش از همه تحت تأثیر سبک‌های شرقی ایرانی ـ اشکانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stylistics Survey and Analysis of the Worshiping Paintings of Dura-Europos

نویسندگان [English]

  • Faezeh Rezaei 1
  • Mostafa Dehpahlavan 2
1 (MA in Archaeology, University of Tehran)
2 (Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Tehran)
چکیده [English]

Mural painting is one of the decorative Arts in the Arsacid period. The mural paintings of Arsacid period is discovered from some pivotal sites. One of them is Dura-Europos. The paintings of Dura-Europos have been­ depicted on the walls of private homes and shrines. The main question of this study was to investigate the painting styles and cultural influences of shrines the gods of Palmyra, the Mithraeum, the church and the synagogue. In this note, Mural paintings have been comparative studied by library procedures and its main aim has been to compare this paintings with arts such as Arsacid, Hellenistic, Roman and Mesopotamian. For this purpose, each of paintings characteristics were been compared with discovered samples of Arsacids, Hellenistic, Roman and Mesopotamia arts. The paintings of Dura shrines and artistic elements used in them, showed some traces of local Mesopotamian art, peregrine Hellenistic – Roman and Arsacid Art. But certainly, western (Roman and Hellenistic) art has been had very little impact and more have been influenced by Persian-Arsacid art. Features of Arsacid art clearly visible in the paintings of this site. It has been determined according to the survey paintings of four the worshiping buildings in question, despite of the establishment of the Dura-Europos city in the seleucid period and the conduction it under the domination of Roman and Arsacids, from point of view artistic orientation and the artistic style that spread all over in the history of this city, it mostly has been influenced by eastern styles of the Persian-Arsacid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural interactions
  • Arsacid art
  • Artistic styles
  • Mural Paintings
  • Dura-Europos