تأثیر هنر ایران بر سفالگری چین با تأکید بر دورۀ اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد هنر اسلامی گرایش سفال و سرامیک، دانشکدۀ معماری و هنر کاشان.

2 استادیار دانشکدۀ معماری و هنر دانشگاه کاشان.

3 استادیار باستانشناسی دانشکدۀ معماری و هنر دانشگاه کاشان.

چکیده

ایران و چین به‌عنوان دو تمدن بزرگ و کهن، یکی درشرق آسیا ودیگری در غرب آسیا، همواره در طول تاریخ روابطی دیرینه و گسترده داشته‌اند. این دو کشور در قبل از اسلام در ایران تنها از طریق جاده زمینی و مشهور ابریشم و بعد از اسلام از راه دریایی با یکدیگر در ارتباط بودند، که این روابط در سه زمینۀ مهم تجارت، مذهب و روابط سیاسی قابل بررسی هستند. این ارتباطات و رفت‌وآمد‌های تجاری بین دو کشور در طول تاریخ تأثیرات فراوانی بر هنرهای آن‌ها داشته است. بررسی این تعاملات اغلب منجر به بازگویی تأثیر هنر چین بر ایران بوده و در این میان تأثیرات هنر ایران بر چین چندان بیان نگردیده و حتی نادیده گرفته شده است. این تأثیرگذاری هم در قبل از اسلام و هم در بعد از اسلام در ایران قابل مشاهده است؛ اما باید گفت که این تأثیرگذاری در بعد از اسلام بیشتر بوده و مدارک و آثار بیشتری هم از این دورۀ باقی مانده است. در این نوشتار می‌کوشیم که با روشی تاریخی-‌تحلیلی و با مطالعۀ منابع تاریخی کهن و نیز مشاهدۀ آثار هنری باقی‌مانده از دو تمدن ایران و چین به بررسی چگونگی تأثیر هنر ایران بر هنر چین بپردازیم. با توجه به نتایج می‌توان گفت که هنر ایران نیز هنر چین به‌خصوص سفالگری آن در دوره‌های مختلف تاریخی تأثیر داشته است. با بررسی ظروف سفالی چین می‌توان نشانه‌هایی از تأثیر هنر ایران را در سه مشخصۀ شکل ظروف، تکنیک لعابکاری و نقوش روی آن‌ها مشاهده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Art's Influence on Chinese Ceramics, with the Emphasis on the Islamic Era

نویسندگان [English]

  • Batool Lotfi 1
  • Abbas Akbari 2
  • Mohsen Javry 3
1 M.A. Student of Islamic Art, “Pottery and Ceramics” Branch, Faculty/School of Architecture and Art, University of Kashan.
2 Assistant Professor, Faculty/School of Architecture and Art, University of Kashan.
3 Assistant Professor, Faculty/ Department of Archaeology, School of Architecture and Art, University of Kashan.
چکیده [English]

Iran and China as two great and ancient civilizations, one located in the East Asia and the other in the West Asia, have historically had broad and longstanding ties. These two countries were connected through the famous overland Silk Road before the advent of Islam and after that through seaways, and their relationships in three significant areas of business, religion and politics can be studied. These relationships and the commercial ties between two countries have had a profound impression on their arts in the history. The study of these interactions reflects the influence of China's art on Iran, but impacts of Iranian culture and art on China have not been well expressed or even have been ignored. These influences in both pre-Islamic and post-Islamic Iran are visible, but it must be said that the influence is more pronounced in the Islamic era and more documents and more works from this period have survived.
In this article, using a historical-analytical method, we try to study the quality of the influence of Iranian art on Chinese art through the study of ancient historical resources and observation of the remaining art pieces from two civilizations of Iran and China. According to the results we can say that the Iranian art has influenced china's art, especially its pottery in the different periods. By studying Chinese pottery, we can see Iranian art’s effects in three aspects of: form, glazing techniques and motifs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • China
  • Pottery
  • Metalwork