بررسیِ مضامین «رویارویی مقدسین» و «بشارت» در معراج‌نامۀ تیموری و آثار فرا آنجلیکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، استان اصفهان.

2 کارشناس‌ارشد پژوهش‌هنر، دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، استان اصفهان

3 کارشناس‌ارشد نقاشی، دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، استان اصفهان.

چکیده

نگارۀ اول و چهارمِ نسخۀ خطیِ معراج‌نامۀ تیموری (مطابق با 37‌ـ‌1436م)، به‌ترتیب به بازنماییِ مضامین بشارت به حضرت محمد(ص) و رویارویی و نماز پیامبران الهی در مسجدالاقصی پرداخته است. از مهم‌ترین مضامین مورد توجه فرا آنجلیکو (1455‌ـ‌1400م)، نقاش راهبِ مسیحیِ رنسانس اولیه، نیز بشارت به حضرت مریم(س)، و گفت‌وگوی مقدس قدیسین است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با مطالعات کتابخانه‌ای به بررسیِ ساختارگرایانۀ این آثار درون‌مضمونی و برون‌ـ‌بینامذهبی خواهد پرداخت که تقریباً در یک بازۀ زمانیِ مشترک تصویر شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که این هماهنگی‌های‌ِ تصویری که از مضمون‌ها و اعتقادات تقریباً مشابه در دو فرهنگ دینیِ اسلامی و مسیحی نشئت گرفته است اگرچه می‌تواند تأثیرپذیریِ مستقیم و یا غیرمستقیم هنرمندان مسلمان این نسخۀ خطی را از نقاشانِ رنسانس اولیه محتمل بخشد اما بیش از آن حاصلِ تفکر بصریِ همانندِ پدیدآورندگان آن‌ها در بازنماییِ مضمون‌های مذهبیِ مشابه است. هندسۀ پنهان این نگاره‌های معراج‌نامۀ تیموری نیز نمایانگرِ حرکت هم‌زمان، خودآگاه یا ناخودآگاهِ پدیدآورندۀ آن با دانش تصویری ایتالیای رنسانس آغازین و در عین حال تلاش ثمربخش‌ در جهت حفظ سنت‌های تصویری نگارگری ایرانی‌ـ‌اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Themes of "Holy Conversation" and "Annunciation" in the Timurid Miraj'nama and the Masterworks of Fra Angelico

نویسندگان [English]

  • Asqar Javani 1
  • Mahboubeh Nikounejad 2
  • Bahareh Shariati 3
1 PH.D, Member of Academic Board of Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A. in Art Research, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 M.A. in Painting, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The first and forth illustrations of the Timurid "Book of Ascension" (ca. 1436-37 A.D.), otherwise known as "Mir Haydar's Mirajnama" respectively depict the themes of annunciation to prophet Mohammad and conversation and prayer of prophets at Al-Aqsa mosque. Among the most significant themes illustrated by Fra Angelico (1400-1455A.D.), an Italian painter of the Early Renaissance and a Christian monk, are the annunciation to Mary and the holy conversation of saints. This research, using analytic-descriptive method and library studies method, structurally explores the visual and figurative similarities between these inter-thematic and outsourcing- interreligious paintings which are created approximately at the same time. 
The results of this study show that although these visual similarities, which are originated from somewhat common themes and beliefs in both religious cultures of Islam and Christianity, can support a direct or indirect influence of the Early Renaissance painters on Muslim artists of this manuscript, all the more so are the results of the similar visual thinking of their creators in depiction of religious themes. The hidden geometry of these Timurid Mirajnama illustrations reveals a conscious or unconscious and parallel work of its creators with the visual knowledge of Italian Early Renaissance artists as well as its fruitful endeavor to maintain the visual traditions of Islamic Persian painting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Timurid Miraj-nama
  • Fra Angelico
  • Holy Conversation
  • Prophets in the Al-Aqsa Mosque
  • Annunciation