سیر تحول تصویر اسب از دورۀ ماد تا دورۀ هخامنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کار‌شناس ارشد نقاشی، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، شهر تهران، استان تهران.

2 استادیار دانشکدۀ هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای ‌زیبا، دانشگاه تهران، شهر تهران، استان تهران.

چکیده

بررسی سیر تحول تصویر اسب و شناخت جایگاه اسب به‌لحاظ ساختاری و مفهومی از دورۀ ماد تا دورۀ هخامنشی هدف این پژوهش است. پرسش آن است که اشکال مختلف اسب به‌لحاظ مفهوم، ساختار زیبایی‌شناسی و کارکرد چه جایگاهی در دوره‌های‌ ماد و هخامنشی داشته است. در انجام این تحقیق، تصویر اسب از دست‌ساخته‌های دورۀ ماد تا نقش‌برجسته‌های دورۀ هخامنشی به‌لحاظ هماهنگی زیبایی‌شناسی اسب و تناسبات کاربردی ابزار، نقش تعیین‌کنندۀ اسب در ظروف ترکیبی و اسب در جایگاه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بررسی می‌شود. اسب آیینی و مقدس دورۀ ماد که با اشکال ساده و انتزاعی و با مفاهیم نمادین و آیینی همراه بوده است برای عبور از دنیای پس از مرگ در کنار صاحبش دفن می‌شده و نقش نگهبانی از مرده را در برابر نیروهای منفی داشته است و در دورۀ هخامنشی به‌صورتی طبیعت‌گرایانه و ساخته ‌و پرداخت‌شده در کنار انسان با مقاصد اجتماعی در تشریفات درباری ظاهر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of Horse Imagery from Median to Achaemenid Eras

نویسندگان [English]

  • Leila Sharifi 1
  • Adham Zargham 2
1 M.A. in Painting, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 PH.D, Assistant Professor, School of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is studying the evolution of horse imagery and recognizing the position of horses, both structurally and conceptually, from Median to Achaemenid eras. The question is that what position the various images of horses had in terms of concept, aesthetic structure and function in Median and Achaemenid eras. In this study, horse images from Median artifacts to Achaemenid reliefs are studied in terms of aesthetic harmony of horse depictions, functional proportionateness of tools, the crucial role of horse in containers and rhythuns, and the cultural, political and social place of horse. The results indicate that the Median holy and ritual horse, depicted with simple and abstract forms associated with ritual and symbolic meanings that would be buried besides its owner to cross to the other world after death and to guard the deceased against the evil forces, in Achaemenid era appears naturalistically and refined besides the man in royal formalities with social intentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Median
  • Achaemenid
  • Ritual Concepts
  • Myth
  • Symbol
  • Horse Imagery