مطالعۀ تطبیقی نشانه‌های بصری در آینه‌کاری ایرانی با نقاشی آپ‌آرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد نقاشی دانشکده هنر اصفهان

چکیده

هنر آینه‌کاری از هنرهای سنتی ایران است که عمدتاً در تزیینات داخلی بناهای تاریخی به ویژه اماکن مذهبی کاربرد دارد. بهره‌گیری از این هنر همواره در راستای تحقق بخشیدن به کیفیت معنوی بنا و تجسم عالم مثال در اندیشۀ عرفا و هنرمندان ایرانی صورت گرفته است و همچون پلی ساحت قدسی و قلمرو انسانی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. در این رشتۀ هنری، آینه‌کار با استفاده از آینه و برش آن به اشکال متنوع ساختاری از نقوش به‌هم‌تنیدۀ هندسی ایجاد می‌کند. این نقوش از طریق محاسبه و برحسب روابط و تناسبات ریاضی سازمان یافته و نوعی فضای تصویری مستقل به وجود می‌آورند. این نحوه از نمایش فضا به ایجاد یک فضای تجسمی گسترده کمک می‌کند، تا جایی که رخدادها و سبک‌های هنر نوین به ویژه نقاشی آپ‌آرت به لحاظ بصری با این هنر قابل مقایسه هستند. این مقاله تلاشی است برای پاسخ‌گویی به این مسئله که آیا نشانه‌های زیبایی شناختی در آینه‌کاری ایرانی و نقاشی آپ‌آرت هم‌طراز و هم‌شأن هستند؟ از این رو با بهره جستن از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی به مطالعۀ پاره‌ای از وجوه اشتراک نمونه‌های مدنظر می‌پردازیم. حاصل تطبیق و نتیجۀ بررسی‌ها نشان می‌دهد که 1-آینه‌کاری ایرانی سازمانی دقیقاً محاسبه شده از سطح‌های تصویری و نظامی از روابط فضایی را کشف کرده است و آن را به طرزی منطقی به وسیلۀ قطعات آینه عرضه می‌دارد. 2-نشانه‌های بصری به‌کاررفته در آینه‌کاری ایرانی و نقاشی آپ‌آرت فارغ از مجموع شرایط زمانی و مکانی به صورت مشابه به‌ کار رفته است. 3-نشانه‌های بصری همچون توهم بصری، کیفیت دیداری، تضاد رنگی قبل از اینکه در نظام زیبایی‌شناسی نقاشی نوین پدیدار شود در هنر آینه‌کاری ایرانی متجلی شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Visual Signs of Persian Mirror work and the OP [Optical] Art Painting

نویسنده [English]

  • Reza poorzarrin
M.A, Painting Faculty of art, Isfahan University,
چکیده [English]

The mirror work is a Persian traditional art that has been mainly used in indoor decorations of historical buildings, particularly religious ones. This art has always been exercised to realize the spiritual quality of building and portray the world of ideas in the thought of the mystics and Persian artists. It has also bridged the sacred and human zones. In this field of art, the mirror worker creates a structure of interlocking geometrical designs by cutting the mirrors into various shapes. These shapes are formed through calculation and mathematical relations and create an independent visual space. This way of envisaging space, helps to create a vast visual space, so that the changes and styles of modern art, particularly OP Art painting, are comparable visually to this art. This article seeks to answer whether the aesthetic signs in Persian mirror work and Op Art painting are of equal position? Therefore we will study some of the common aspects of these genres through the use of the analytic-descriptive method, drawing on published material and field research. The results indicate that: 1-The Persian mirror work has discovered a well calculated organization of visual layers and arrangement of spatial relations which is presented logically via pieces of mirror. 2-The visual signs in Persian mirror work and OP Art painting, apart from the circumstances of time and place, have been applied similarly. 3-The visual signs like visual illusion, optical quality, color contrast, have been manifested in the art of Persian mirror work prior to their appearance in the modern painting aesthetic system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Mirror work
  • Modern Painting
  • OP Art painting