روش‌هایی برای ایجاد طنز در اعلان و بازتاب آن در گرافیک معاصر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشکدۀ هنر دانشگاه شاهد

2 استادیار دانشکدۀ هنر دانشگاه شاهد، شهر تهران

چکیده

افزایش هزینه‌های تبلیغات از یک سو و نبود اطمینان شرکت‌ها از اثربخشی آن از سوی دیگر، دلمشغولی عمده‌ای برای مدیران به وجود آورده است. طی چند دهۀ گذشته، استفاده از تبلیغاتی که در طراحی آن‌ها از طنز استفاده شده گسترش روزافزونی یافته است.
هدف این تحقیق رسیدن به درک بهتر از مقولۀ طنز در اعلان و تبلیغات است که با شناسایی مزایا و معایب آن و به روش توصیفی انجام شده و روش جمع‌آوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد شیوه‌های استفاده از طنز به تناسبِ موضوعْ میزان و نوع آن را در اعلان تعیین می‌کنند. همچنین مزایای بسیاری برای استفاده از طنز در اعلان وجود دارد از قبیل اینکه طنز در اعلان سبب می‌شود تا پیام‌ها بیشتر سرگرم‌کننده و به یاد ماندنی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods to Create Humor in Posters and its Reflection in Iranian Contemporary Graphic Arts

نویسندگان [English]

  • Dariush Vares 1
  • Khashayar Ghazizadeh 2
1 M.A Illustration, Shahed University, Tehran, Iran.
2 PH.D, Associate Professor, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Astonishing growth in the advertising costs on one hand and uncertainty of companies about their effectiveness on the other hand have caused a major concern for the company managers.
During the past several decades, the use of the humor in advertising has increased.
The aim of this paper is to make a better understanding of humor in poster design arts and advertising through focusing on the uses of humor in poster design arts and advertising, and reconnoitering the advantages and disadvantages of it using descriptive method. The research has been carried out through gathering published material.
The results indicate that the methods for using humor, quality and the extent of it in poster design arts are determined by the theme. They also show that there are many advantages to using humor in posters, such as: humor in poster makes the messages more entertaining and more memorizable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humor
  • Poster
  • Advertising
  • Graphic Arts
  • Iran