بررسی تطبیقی نحوۀ آفرینش فضاهای معماری در آثار نگارگری حمام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد معماری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

آثار ادبی زمینه‌های مناسبی برای پرداختن و ترسیم معماری حمام در آثار نگارگری ایجاد کرده است. این نگارگری‌ها رابطۀ بسیاری با عالم واقعیت دارند. با تطبیق ویژگی‌های این‌گونه آثار با معماری حمام‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که در این نگارگری‌ها فضاهای حمام با رعایت بسیاری از ویژگی‌های معماری نمایش داده شده است و این امر نشان‌دهندۀ نوعی واقع‌گرایی در آثار نگارگری حمام است. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسۀ تطبیقی معماری حمام‌ها و آثار نگارگری حمام است تا در پی آن مشخص شود که این آثار تا چه حد به واقعیت نزدیک‌اند و با واقع‌گرایی ترسیم شده‌اند. در پی این هدف، با استفاده از روش تحقیق تفسیری‌ـ ‌تاریخی به مطالعۀ آثار به‌جامانده از نگارگری‌های حمام و تطبیق آن با معماری حمام‌ها پرداخته شده است. در مجموع، ۲۳ اثر نگارگری بررسی شده و ویژگی‌های آن با معماری حمام‌ها مقایسه شده است. یافته‌های تحقیق نشان‌دهندۀ آن است که بسیاری از خصوصیات حمام از فضاهای معماری تا تأسیسات، سازه و نورگیری با روش‌های مختلف در این آثار به نمایش گذاشته شده است. همچنین اصولی چون ابعاد، اندازه، شکل هندسی و تناسبات فضاها در آن مشهود است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Methods for Creating Architectural Spaces in the Persian Illustrations of Bathhouses

نویسندگان [English]

  • Farhad tehrani 1
  • Maedeh pourfathollah 2
  • Zahra Ghasemi 3
1 PH.D,Associate professor, Faculty of Beheshti
2 M.A, Architecture, Tarbiyat Modares university
3 M.A, Student of Architecture, Islamic of Azadd University
چکیده [English]

Literary works have provided a noticeable context to consider and depict the architecture of bathhouses in miniatures. These paintings have a considerable correspondence to reality. Comparing the characteristics of such works with the architecture of bathhouses lead to the results which indicate the paintings bear many features of these bathhouses, which in turn reveal a certain kind of realism in such works. The aim of this paper is to study and compare the architecture of bathhouses and their illustration in Persian painting in order to determine how close they are to the reality or being depicted realistically. Therefore using historical and descriptive methods the existing illustrations of bathhouses in Persian paintings are studied and compared to the bathhouse architecture. 23 instances of Persian painting have been studied and compared to the bathhouse architecture. The results indicate that many features of a bathhouse from architectural spaces, installations, structure and lighting are depicted through various methods. Also principles like size, diagram, geometrical shape and special proportions are evident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bathhouse Architecture
  • Persian painting
  • Methods for Creating Architectural Spaces
  • Bathhouse Features