مطالعۀ تطبیقی ویژگی‌های مشترک طراحی چهره‌های معنوی در تمدن‌های دینی (بودایی، مسیحیت، اسلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد نقاشی، دانشگاه شاهد

2 استادیار دانشکدۀ هنر دانشگاه شاهد،

چکیده

در تاریخ هنر و تمدن‌های دینی، همواره شاهد ظهور آثار معنوی و روحانی هستیم که سعی در برقراری ارتباط انسان با عوالم ملکوتی دارند و یکی از بارزترین مصادیق آن چهره‌های معنوی است. چهرۀ انسان‌های وارسته مجالی برای نمایش روحانیت و معنویت در قالب تصویر انسانی بوده و همواره در تمدن‌های دینی مورد توجه خاص بوده است. این چهره‌ها دارای خصلت‌هایی است که وقتی در کنار یکدیگر قرار داده می‌شود چنین به نظر می‌آید که دارای روحی واحد و مشترک هستند. شناسایی ویژگی‌های مشترک چهره‌های معنوی در تمدن‌های دینی هدف اصلی این تحقیق است.
در این مقاله سعی شده است با استفاده از تحلیل و تفسیر صورت نوعیه و بیان دیدگاه‌های گوناگون صاحبنظران دربارۀ آن به شناسایی ویژگی‌های مشترک چهره‌های معنوی و چگونگی استفادۀ هنرمندان از این اصول در آثارشان پرداخته شود. ارائۀ مقاله براساس روش تحقیق توصیفی‌ـ‌تحلیلی است که اساس آن توصیف نمونه‌هایی از چهره‌های موجود در برخی از تمدن‌های دینی است و ضمن بررسی نحوۀ تلقی هنرمندان در تمدن‌های گوناگون نسبت به خلق چهره‌های معنوی که برگرفته از صورت نوعیه‌اند، برخی از ویژگی‌های مشترک این چهره‌ها شناسایی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که چهره‌های معنوی در تمدن‌های دینی دارای ویژگی‌های مشترکی است که می‌توان با استفاده از آن‌ها، چهره‌ای آرمانی را متصور شد. در نتیجه، مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک این چهره‌ها عبارت‌اند از: ابروان کشیده و کمانی، چشمان درشت و بادامی، بینی کشیده، لبانی کوچک، پیشانی محراب گونه و گشاده.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Common Characteristics of Sacred Portraiture in Religious Civilizations (Buddhist, Christianity, Islam)

نویسندگان [English]

  • Zeinab Rajabi 1
  • Mohsen Marasy 2
1 M.A, Painting, Shahed University,
2 Associate Professor, Shahed University,
چکیده [English]

Through the history of art & religious civilizations, there are always sacred & spiritual artworks that endeavor connect humans with spiritual worlds, of which the most obvious manifestations are sacred portraits. Portraits of the pious humans give the opportunity to represent spirituality and divineness in form of human images that have always been taken into especial consideration by religious civilizations. These portraits have special characteristics so that if they are put together, it seems that they possess a united and collective essence. Therefore recognizing the common characteristics of sacred portraits in religious civilizations is the main goal of this research.In this essay by means of analyzing and explaining the ideal portrait and expressing the different viewpoints of experts in this area, it is tried to recognize the common characteristics of the sacred portraits and the ways artists have manipulated them in their works. Using analytic and descriptive methods based on description of existing cases of portraits from some of the religious civilizations and besides exploring the artists’ perceptions of sacred portraits in various civilizations which are developed from the ideal portrait, some of the common characteristics of these portraits are recognized. The results of this essay show that there are common characteristics in sacred portraits in religious civilizations through which a perfect portrait may be conceived. As a result main common characteristics include: extended and arched eyebrows, big and almond like eyes, extended nose, small lips, altar like and broad foreheads.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideal Portrait
  • Sacred Portrait
  • Spirituality
  • Icon
  • Buddhist
  • Christianity
  • Islam