نویسنده = ������������ ����������
بررسی محتوایی و شکلی کتیبه‌های منظوم فارسی در سفالینه‌های دوران تیموری و صفوی

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 18-37

10.22070/negareh.2015.258

سید رسول موسوی حاجی؛ مرتضی عطایی؛ مریم عسگری وشاره


سفال منقوش گلابه ای (انواع، گستردگی، تاریخگذاری)

دوره 7، شماره 23، مهر 1391، صفحه 71-88

مرتضی عطایی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ راحله کولابادی