دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، تابستان 1399، صفحه 4-107 
2. بررسی و تحلیل موضوع و مضمون شیعی در نگاره‌های محمود فرشچیان

صفحه 21-39

مصطفی سیاسر؛ اصغر فهیمی‌فر؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ اصغر جوانی


7. مطالعه سیر تحول نقوش قوارهبری در مجموعه کاخ‌های گلستان

صفحه 111-129

قباد کیانمهر؛ بهاره تقوی نژاد؛ صدیقه میرصالحیان


8. واکاوی کمّی و کیفی اُرسی در خانه‌های قاجار اردبیل

صفحه 131-145

آزیتا بلالی اسکویی؛ میلاد یونسی؛ زهرا افشاریان