اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر شیرازی

پژوهش هنر- هنرهای تجسمی دانشیار دانشکده هنر شاهد

a_shirazi41yahoo.com


مدیر مسئدول نشریه علمی نگره

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

ایمیل: a_shirazi41@yahoo.com

سردبیر

دکتر محمد خزایی

هنرهای تجسمی_ هنرهای اسلامی _ گرافیک استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

khazaiemmodares.ac.ir

دبیر اجرایی

حسین تقی پور

مدیر اجرایی

h.t.h.v.1346gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حبیب الله آیت اللهی

هنرهای تجسمی دانشیار دانشکده هنر شاهد

habibbyahoo.fr

دکتر غلامعلی حاتم

تاریخ هنر _ باستان شناسی استاد دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر تهران

hatm.gholamaligmail.com

دکتر محمد خزایی

هنرهای تجسمی_ هنرهای اسلامی _ گرافیک استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

khazaiemmodares.ac.ir

دکتر علی اصغر شیرازی

پژوهش هنر- هنرهای تجسمی دانشیار دانشکده هنر شاهد

a_shirazi41yahoo.com

دکتر محمود طاووسی

تاریخ هنر _ باستان شناسی استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

tavoosimahmoudyahoo.com

دکتر حکمت الله ملاصالحی

تاریخ هنر _ باستان شناسی استاد دانشکده باستان شناسی، دانشگاه تهران

hekmat_mollasalehiyahoo.com

دکترسیدمحمد فدوی

پژوهش هنر استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

fadaviut.ac.ir

دکنر محمدحسین حلیمی

هنرهای تجسمی_ گرافیک پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

mhhalimi24yahoo.com