اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر شیرازی

استادیار دانشکده هنر شاهد

shirazishahed.ac.ir

سردبیر

دکتر حبیب الله آیت اللهی

دانشیار دانشکده هنر شاهد

habibbyahoo.fr

دبیر اجرایی

حسین تقی پور

مدیر اجرایی

h.t.h.v.1346gmail.com

اعضای هیات تحریریه

حسن بلخاری

استاد گروه مطالعات عالی هنر در پردیس هنرهای زیبا

bolkhariut.ac.ir

دکتر محمد حسین حلیمی

استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

momamadhoseeinyahoo.com

دکتر غلامعلی حاتم

استاد دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر تهران

hatm.gholamaligmail.com

دکتر محمد خزایی

هنر های تجسمی استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

khazaiemmodares.ac.ir

دکتر علی اصغر شیرازی

استادیار دانشکده هنر شاهد

shirazishahed.ac.ir

دکتر محمود طاووسی

استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

tavoosimahmoudyahoo.com

دکتر حکمت الله ملاصالحی

استاد دانشکده باستان شناسی، دانشگاه تهران

hekmat_mollasalehiyahoo.com