اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر شیرازی

پژوهش هنر- هنرهای تجسمی دانشیار دانشکده هنر شاهد

a_shirazi41yahoo.com


مدیر مسئدول نشریه علمی نگره

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

ایمیل: a_shirazi41@yahoo.com

سردبیر

دکتر علی اصغر شیرازی

پژوهش هنر- هنرهای تجسمی دانشیار دانشکده هنر شاهد

a_shirazi41yahoo.com

دبیر اجرایی

حسین تقی پور

مدیر اجرایی

h.t.h.v.1346gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حبیب الله آیت اللهی

هنرهای تجسمی دانشیار دانشکده هنر شاهد

habibbyahoo.fr

حسن بلخاری

مبانی نظری هنر _ هنر اسلامی استاد گروه مطالعات عالی هنر در پردیس هنرهای زیبا

bolkhariut.ac.ir

دکتر محمد حسین حلیمی

هنرهای تجسمی_ گرافیک استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

momamadhoseeinyahoo.com

دکتر غلامعلی حاتم

تاریخ هنر _ باستان شناسی استاد دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر تهران

hatm.gholamaligmail.com

دکتر محمد خزایی

هنرهای تجسمی_ هنرهای اسلامی _ گرافیک استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

khazaiemmodares.ac.ir

دکتر علی اصغر شیرازی

پژوهش هنر- هنرهای تجسمی استادیار دانشکده هنر شاهد

a_shirazi41yahoo.com

دکتر محمود طاووسی

تاریخ هنر _ باستان شناسی استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

tavoosimahmoudyahoo.com

دکتر حکمت الله ملاصالحی

تاریخ هنر _ باستان شناسی استاد دانشکده باستان شناسی، دانشگاه تهران

hekmat_mollasalehiyahoo.com

علی اصغر فهیمی فر

تاریخ وفلسفه هنر ایران دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

fahimifarmodares.ac.ir