دوره و شماره: دوره 15، شماره 53، بهار 1399، صفحه 1-158 
8. بررسی نقوش و سیر تحول آن‌ها در تخت‌های ایرانی دوران باستان

صفحه 115-133

سیده مطهره موسوی؛ حسنعلی پورمند؛ لیلا کریمی فرد