دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، پاییز 1399، صفحه 5-170 

مقاله پژوهشی

1. ویژگی‌های بصری و تحلیل مفاهیم نقوش ماهی روی سفال‌های قبل از اسلام در ایران

صفحه 5-20

فرزانه حیدری نژاد؛ زهرا حسین آبادی


6. سیر تحول بازنمایی تصویر تخت در دستنویس‌های مصور ایلخانی تا ۷۳۶ هجری

صفحه 121-140

آزاده لطیف کار؛ غلامعلی حاتم؛ امیر مازیار