اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1729
تعداد پذیرش 158
تعداد عدم پذیرش 734

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 9 %