اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1917
تعداد پذیرش 198
تعداد عدم پذیرش 851

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 10 %