اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2062
تعداد پذیرش 234
تعداد عدم پذیرش 935

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 29 روز
درصد پذیرش 11 %