اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1853
تعداد پذیرش 186
تعداد عدم پذیرش 804

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 10 %