اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2106
تعداد پذیرش 244
تعداد عدم پذیرش 957

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 28 روز
درصد پذیرش 12 %