اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2170
تعداد پذیرش 258
تعداد عدم پذیرش 990

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 27 روز
درصد پذیرش 12 %