اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1963
تعداد پذیرش 212
تعداد عدم پذیرش 876

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 11 %