دوره و شماره: دوره 14، شماره 49، فروردین 1398، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

گونه‌شناسی و تحلیل تزیینات حجاری مسجد جامع عتیق اصفهان با تأکید بر آثار دوره صفویه و قاجار

صفحه 4-17

10.22070/negareh.2019.955

فرید احمدزاده؛ مرضیه طالبی؛ علی اصغر سلحشور؛ سیده مهدیه شواکندی