دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، تابستان 1400، صفحه 5-198 
7. مطالعه تطبیقی انواع زیورآلات مردان در دربار صفویان با مغولان کبیر هند

صفحه 105-119

10.22070/negareh.2020.4093.2096

معصومه کاسی ماتک؛ میترا شاطری؛ عباسعلی احمدی؛ بهاره تقوی نژاد