دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 0-120 
5. بررسی شیوۀ ساخت و گُل‌بندی در خاتم گره پنج

صفحه 82-93

مریم اکبرزاده؛ محمدصادق میرزاابوالقاسمی