دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 1-162 
8. صورت‌بندی پیوست‌های فرهنگی نقاشی قاب آیینه‌های نشان‌دار دورۀ قاجار

صفحه 126-141

سکینه خاتون محمودی؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ محمد خزایی