دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، بهار 1397، صفحه 5-176 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه تناسبات، ساختار و نقشمایه‌های محراب مسجد جامع هفتشویه

صفحه 4-17

شادی نقیب؛ افسانه ناظری؛ بهنام پدرام