کلیدواژه‌ها = کتیبه
بررسی و تحلیل کتیبه ها به مثابه رسانه تبلیغاتی در معماری ایران

دوره 12، شماره 41، فروردین 1396، صفحه 80-93

10.22070/negareh.2017.494

عالمه تقی زاده؛ جواد علیمحمدی اردکانی


کتیبه‌های ضریح شیر و شکر امام رضا (ع) از منظر مبانی اعتقادی شیعه

دوره 11، شماره 40، دی 1395، صفحه 16-31

10.22070/negareh.2016.421

اسراء صالحی؛ ابوالقاسم دادور؛ مهدی مکی نژاد


بررسی محتوایی و شکلی کتیبه‌های منظوم فارسی در سفالینه‌های دوران تیموری و صفوی

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 18-37

10.22070/negareh.2015.258

سید رسول موسوی حاجی؛ مرتضی عطایی؛ مریم عسگری وشاره


بررسی تطبیقی کاربرد متون مذهبی در هنر شیعی مازندران (با تمرکز بر آثار شهرستان ساری)

دوره 9، شماره 29، فروردین 1393، صفحه 5-19

علی‌اصغر کلانتر؛ حبیب‌الله آیت‌اللهی