دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، پاییز 1391، صفحه 1-96 
6. سفال منقوش گلابه ای (انواع، گستردگی، تاریخگذاری)

صفحه 71-88

مرتضی عطایی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ راحله کولابادی