دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 1-112