دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، تیر 1391، صفحه 1-112 
تبیین جنبههای نوآورانه و خلاقیت تصویری در شهنامۀ قاسمی

صفحه 39-56

سیدعبدالمجید شریف‌زاده؛ محمدعلی رجبی؛ حبیب‌الله آیت‌اللهی