دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، بهار 1396 

مقاله پژوهشی

1. شمایل حضرت محمد(ص)در کاشی نگاره های خانه های شیراز

صفحه 5-15

عفت السادات افضل طوسی؛ لادن سلاحی