دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، زمستان 1396، صفحه 5-164 
7. بیان تصویری در آثار آقا میرک نقاش

صفحه 99-111

مصطفی ندرلو؛ محمدتقی آشوری؛ محمد خزایی