دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 5-120 
7. مقایسه تطبیقی نقوش چاپ باتیک ایران و هند

صفحه 90-106

سیما فتح‌اله‌زاده؛ عبدالرضا چارئی