دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، زمستان 1394، صفحه 5-120 
3. زبانِ بصریِ نوشتارِ سامانیان در پرتو اصول خط‌شناسی

صفحه 38-59

فرناز معصوم‌زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی