دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، تابستان 1394، صفحه 5-110