دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، زمستان 1392، صفحه 5-112