نویسنده = الهه پنجه باشی
مطالعه هنر پیکرنگاری دردربار محمدعلی دولتشاه حاکم کرمانشاه دردوران قاجار(1203-1237)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15471.2934

الهه پنجه باشی


"مطالعه سیرتحول تمثال های نقاشی شده مینایی با تصویرشاهان دردوره قاجار(فتحعلی شاه تا ناصرالدین شاه)"

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.15874.2982

الهه پنجه باشی