دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 5-94 
3. بررسی نقوش کاشی های زرینة فام آوه از دورة ایلخانیان

صفحه 38-54

آرش لشکری؛ اکبر شریفی نیا؛ سمیه مهاجروطن


6. بررسی بازتاب تصویری بهشت و جهنم در نقاشی کودکان 6 تا 9 ساله در ایران

صفحه 80-98

فرزانه واحد دهکردی؛ میترا کلاته صالحی؛ طاهره شیدخت معتکف؛ مصطفی برازنده