دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 2-154 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل بینامتنی متن و نگاره‌های نسخه خطی 996ه. ق دیوان جیبی اکبرشاه

صفحه 5-21

نیلوفر مایلی برجلویی؛ جواد علیمحمدی اردکانی


4. روشی نو در ترسیم نقش‌مایه‌های گره ده تند و کند

صفحه 53-63

مجید دهشتی؛ مهدی خوش نژاد؛ محمد منان رئیسی


شماره‌های پیشین نشریه