بررسی نقش زوایای عکاسی در درک و دریافت مفهوم هنر محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشگاه گلستان، شهر گرگان

چکیده

هنرمندان هنر محیطی برای خلق آثارشان ظاهر، ساختار و مواد موجود در طبیعت و محیط پیرامونشان را تغییر می‌دهند. در این صورت، ارائه این نوع از آثار در مفهوم واقعی هنر محیطی برای نمایش در فضای بسته گالری غیرممکن است. بنابراین، رسانه عکاسی در کنار ویدئوهای ضبط‌شده از روند شکل‌گیری آثار هنر محیطی همواره در کنار هنرمندان بوده است و گواهی بر اثبات وجود آثار اجراشده توسط آنان است. هدف این پژوهش بررسی نقش عکاسی به‌عنوان رسانه‌ای مهم در ثبت هنر محیطی در بین دانشجویان هنر است. سؤال‌های اصلی پژوهش پیش رو عبارتند از: 1- آیا عکاسی، به عنوان یک رسانه، می‌تواند عملکرد مناسبی برای معرفی آثار هنر محیطی به مخاطب داشته باشد؟ 2- کدام زاویه عکاسی می‌تواند بیشترین تأثیر را در درک و دریافت مفهوم پیام اثر هنر محیطی و نشانه‌های موجود در اثر، در بیننده ایجاد کند؟ 3- آیا در دریافت مبانی، مفاهیم و نشانه‌های تصویری در آثار هنر محیطی از طریق عکاسی در بین دانشجویان دختر و پسر رابطه معناداری وجود دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. محقق، برای پاسخ به سؤال‌های تحقیق به جمع‌آوری اطلاعات از دانشجویان دختر و پسر چهار دانشگاه از دانشگاه‌های دولتی در رشته گرافیک در تهران اقدام نموده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در پروژه‌های هنر محیطی تنها دیدن یک فریم عکس ثبت شده از پروژه هنرمند، برای درک و دریافت مخاطب، کافی نیست. بنابراین، نمایش عکس‌هایی با هر دو زاویه باز و بسته و حتی نمایش عکس‌هایی با زاویای بیشتر و در موقعیت‌های جوی متفاوت و نیز ساعات مختلفی از شبانه‌روز، به مخاطبان این اجازه را می‌دهد تا برای شناسایی و درک کاملتر نشانه‌ها و مفاهیم موجود در عکس‌های نمایش داده شده، کمتر دچار سردرگمی شوند. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که در درک، دریافت مفهوم و شناخت نشانه‌های تصویری و پیام‌های موجود در عکس‌های نمایش‌داده‌شده در آثار هنر محیطی بین دانشجویان دختر و پسر رشته گرافیک، تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که دانشجویان دختر قادر به درک و تشخیص ویژگی‌های اثر و دریافت پیام هنرمند با دیدن هر یک از دو فریم عکس ارائه‌شده بصورت جداگانه بوده‌اند. در صورتی‌که، دانشجویان پسر بر خلاف دانشجویان دختر، بر اساس ساختار ذهنی و شناختی خود برای شناخت مفاهیم ارائه‌شده در عکس‌های هنر محیطی نیازمند دیدن عکس‌های نمایش داده‌شده از هر دو زاویه باز و بسته بصورت همزمان بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Modes of Photographic Presentation on Understanding of Environmental Art

نویسنده [English]

  • Farzaneh Najafi
Assistant Professor of Visual Communication, Golestan University, Gorgan
چکیده [English]

Environmental art is the leading comprehensive impression of the numerous global manifestations of new type of art, and the philosophical, geographical, and cultural settings from which it arose. The environmental artist tries to escape from the dark, noisy and small environments of the galleries. They are interested in seeking refuge and protection in the earth and nature and to be able to make a link and a dialogue with it. So, photography has a crucial function in the dissemination of environmental art. It is owing to an assortment of interrelated parameters, which are all originating from the detachment of land works. Thus, for introducing environmental art to the people, photography should be used. Furthermore, visual records in magazines, books, and a few films can lead to its publicity. This research seriously explores the role of photography as a significant medium to record environmental art. Since environmental artists make changes in structure and the materials existing in their surroundings to create their works; it’s impossible to move these works into enclosed gallery spaces. Thus, photography medium accompanied by videos recorded from the process of forming environmental artworks has always been beside artists as a proof for the work implemented. The objectives of the present research are to answer these significant questions that: 1. Could photography as a medium have a good performance to introduce environmental artworks to the audience? 2. Which photography angel can have the highest influence on viewer to receive and realize the messages and signs embedded in environmental artwork? 3. Is there any significant difference in perception, concept realization and knowing pictorial symbols embedded in environmental art photos between female and male students? This research is based on Gestalt theory (1988) in photography. The method of this research was quantitative and a random sampling method was used to select the technical and vocational art universities, so that all students in the universities have the same possibility of being selected. Randomly two universities have been selected from the four public art universities in Iran, Tehran with a sample of 120 graphic art students in the third or fourth year. The instrumentation comprises a set of multiple choice test questions for the respondents and the open-ended questionnaire due to the varied nature of the artworks and to avoid prompting students to the possible answers and responses. The open-ended questionnaire consists of six questions and one photo for group A and group B. The photos given to each of the group A and B members were different in terms of the angles (close-up & long shot). While the questionnaires offered to group C included both photo types (close-up & long shot) of the selected projects which were the same as the ones given to group A and B. There were total of ten photos that displayed the prominent works of six famous Iranian land artists. Moreover, the analyses were accomplished through various statistical techniques, for instance the one- way analysis of covariance (one-way ANOVA), Tukey test and Skewness & kurtosis. The data were treated statistically using SPSS software (Version 20). The results revealed that the mixed presentation method produced significantly better results for Total Overall scores and sub-factors of message understanding, identifying and interpreting symbols. The results also showed that there were significant differences by gender and modes of presentation for the sub-factors of understanding of messages, identifying and interpreting symbols. It means, the result of research indicated that there is a significant difference in perception, concept realization and knowing pictorial symbols embedded in environmental art photos between female and male students. Female students were able to perceive and identify features of artworks and receive artist’s messages, observing every single photo separately, while unlike them, based on their mental and cognitive structure, male students needed to look at both of the photographs in both close-up and long-shot modes simultaneously to identify the concepts within photographs of environmental artworks. The research findings also show that looking at only a single recorded photography frame is not sufficient to perceive and recognize an environmental artwork. Therefore, showing photos in both close-up and long-shot modes and even photos from more angles and in different weather conditions as well as different times of the day, is most influential in preventing the viewers from getting misled in identifying and perceiving signs and concepts which are embedded in photos shown to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Artwork
  • Photography
  • Close-up
  • Long-Shot
  • Art Students
  • Iranian Contemporary Art
ترکی باغبادرانی، زهرا. 1393، نقش هنر محیطی در بهبود سطح تعامل با محیط( مطالعه موردی: ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری.
حدادی، زینب. 1390، باغ ایرانی، نمونه والایی از هنرهای محیطی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده هنر، دانشگاه شاهد.
خاص، عاطفه. 1393. هنرمحیطی در ایران در دهه اخیر، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا.
رضا زاده، میثم.1389. معمای گمشده قسمت دوم- راز تمدن ها(قوم مایا و صحرای نازکا)، تاریخ دسترسی: 5 تیر 1398، http://antimasonic.blogfa.com/post/18.
صدیق اسکویی، اعظم؛ مراثی، محسن.1387. بررسی عملکرد عکاسی در هنرهای جدید ایران، فصلنامه تحلیلی پژوهشی نگره، شماره 9و8 ، 95-83.
محمدیان، آسیه. 1392. بررسی هنر محیطی با رویکرد نشانه شناسی فرهنگی(مورد مطالعه: احمد نادعلیان، کریس دراری)، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی.
میرزایی، داود. 1390. بررسی نسبت میان انسان با طبیعت و تکنولوژی در هنر محیطی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی.
نادعلیان، احمد. 1390. تجلی نقش مایه های بدوی و کهن در هنر زمین، پژوهشنامه هنرهای دیداری، (1)1، 57-65.
Amizlev, Iris. )2001(. Land art: Layers of memory, The use of prehistoric references in land art. Doctoral dissertation, Montreal, Canada.
Bate, David. (2009). Photography: The Key Concepts, UK: Berg.
Belenky, Mary Field., Blythe McVicker Clinchy, Nancy Rule Goldberger, and Jill Mattuck Tarule.(1986). Women’s ways of knowing: the development of self, voice, and mind. NewYork: Basic Books.
Bosch-Domènech,A., Brañas-Garza, P., Espín, Antonio M.(2014). Can exposure to prenatal sex hormones (2D:4D) predict cognitive reflection?. Psychoneuroendocrinology, Vol (43), pp.1-10.
Chang, , Dempsey., Dooley, Laurence., & Tuovinen, Juhani. E. (2002). Gestalt theory in visual screen design: A new look at an old subject. Paper presented at the Proceedings of the Seventh world conference on computers in education, Australian topics,Vol (8), pp. 5-12.
Edwards, Steve. (2006). Photography: A very short introduction, New York: Oxford University Press.
Fulks, Michael.(1997). Gestalt Theory and Photographic Composition. Retrieved April 19, 2013, from http://www.apogeephoto.com.
 Gordon, Ian. E. (2004). Theories of visual perception (3nd ed.). New York: Psychology Press.
http://www.nooshinnaficy.com.
Jing, Yang. )2016 .(Rising Ecological Awareness in Chinese Contemporary Art : An Analysis of the Cultural Environment,Tahiti: taidehistoria tieteenä, Univercity of Jyvaskyla: Finland.
Koh, Hong Kyu. (2013). Art Critiques and Ecological Perspectives of Contextuality, Equity, and Harmony: Recommendations for Korean Art Education, Doctoral dissertation. School of Visual Arts, The Pennsylvania State University.
Krages, Bert.P. (2005). Photography: The art of composition. New York: Skyhorse Publishing Inc.
Lailach, Michael. (2007). Land Art, Cologne: Taschen.
Long, Ben. (Ed.). (2014). Complete Digital Photography (8th ed.), Boston: Cengage Learning.
Lucie-Smith, Edvard. (2002). Art tomorrow, Michigan: Terrail ,University of Michigan.
McCain, Thomas A., & Divers, Lawrence.(1973). The effect of body type and camera shot on interprersonal attraction and source cerdibility, paper presented at the annual meeting of the speech communication assosiation, New York: State Univercity, pp.1-27.
Miller, David I., & Halpern, Diane F. (2014). The new science of cognitive sex differences. Trends in cognitive sciences, 18(1), pp. 37-45.
Najafi, Farzaneh. (2014). The Effects of Photographic Presentation Modes on Semiotic Understanding of Land Art among Iranian Art Students, Doctoral dissertation. University of Since Malaysia, Penamg, Malaysia.
Rapoport, Tamar. (1991). Gender-Differential Patterns of Adolescent Socialization in Three Arenas. Journal of Youth and Adolescence, 20(1), pp.31-51.
Reeves, Joy. B., & Boyette, Nydia. (1983). What Does Children's Art Work Tell Us About Gender? . Qualitative Sociology, 6(4), pp.322-333.
Solberg, Ingunn. (2016). Land Art in Preschools. An Art Practice, International Journal of Education & the Arts, 17 (21) , pp.
Sonesson, Goran. (1989). Semiotics of photography: On tracing the index. In Pictorial Meanings in the Society of Information, Lund University: Sweden.
Sontag, Susan. (Ed.). (2014). On Photography (3rd ed.), London: Penguin Group.
Tufnell, Ben. )2006(. Land art, London: Tate.
Van Dijck. Jose. )2008(. Digital photography: Communication, identity, memory, Visual Communication, 7(1), pp.57-76.
 Zikmund, William G. (2013). Business research methods(6nd ed.). USA: Harcourt.