نویسنده = افسانه قانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل عناصر بصری قالیچه جانمازی صفوی ‌براساس آرا ژرار ژنت

دوره 14، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 68-83

افسانه قانی؛ فاطمه مهرابی


2. عوامل مؤثر در پیدایی نقوش قالی خشتی چالِش تُر

دوره 10، شماره 33، بهار 1394، صفحه 50-65

اضعر جوانی؛ اصغر ایزدی جیران؛ افسانه قانی