اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر شیرازی

پژوهش هنر- هنرهای تجسمی دانشیار دانشکده هنر شاهد

a_shirazi41yahoo.com


مدیر مسئدول نشریه علمی نگره

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

ایمیل: a_shirazi41@yahoo.com