کلیدواژه‌ها = سفال گِلابه‌ای سامانی
زبانِ بصریِ نوشتارِ سامانیان در پرتو اصول خط‌شناسی

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 38-59

10.22070/negareh.2015.259

فرناز معصوم‌زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی